Begin van de pagina
Service-gebied
Servicemenu
Hoofdinhoudsgebied

Privacyverklaring

Opmerkingen over de omgang met persoonlijke gegevens

We zijn verheugd met uw interesse in ons internetaanbod en onze overige digitale kanalen. Met deze privacyverklaring willen we u onder andere over de aard, omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikt en verwerkte persoonsgegevens informeren.

Het onderstaande inhoudsoverzicht moet het voor u mogelijk maken om ze eenvoudig en snel mogelijk onze privacyverklaring in te kijken.

Inhoudsoverzicht

A. Algemene bepalingen bij de verwerking van gegevens


1. Voorwerp van deze privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een groot en heel belangrijk thema. Hieronder willen we u daarom uitvoerig informeren welke gegevens bij uw bezoek aan ons internetaanbod en het gebruik van onze aanbiedingen verzameld en hoe deze door ons vervolgens verwerkt of gebruikt worden. Verder informeren we u ook over de begeleidende beschermingsmaatregelen die we in technisch en organisatorisch opzicht getroffen hebben.

De verwerking van persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betreffende persoon wordt steeds in overeenstemming met de geldende privacybepalingen uitgevoerd. Met deze privacyverklaring willen we u onder andere over de aard, omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikt en verwerkte persoonsgegevens informeren en in hoeverre u door de verwerking van gegevens wordt getroffen.

Hoewel we als de voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijken talrijke technische en organisatorische maatregelen hebben omgezet, kan gegevensoverdracht via het internet veiligheidslekken vertonen zodat een absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden. We vragen hiermee bij het gebruik van ons internetaanbod rekening te houden.

2. Begripsbepalingen

In deze privacyverklaring worden begrippen gebruikt die door de wetgever in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (vervolgens AVG) werden vastgelegd. De AVG kunt u op de volgende link oproepen:


Het doel van onze privacyverklaring is u op een eenvoudige en bevattelijke wijze over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze internetpagina informeren. 

3. Naam en adres van de verantwoordelijken voor de verwerking

Verantwoordelijke zoals bedoeld in het privacyrecht is:

Flughafen Dortmund GmbH
Flugplatz 21
44319 Dortmund
Duitsland

Postfach 13 02 61
44319 Dortmund

Telefoon: +49.231.9213-01
Telefax: +49.231.9213-125

E-mail: service@dortmund-airport.de
Internet: www.dortmund-airport.de

4. Contactgegevens van de privacyverantwoordelijke

Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)
Privacyverantwoordelijke
Deggingstraße 40
44141 Dortmund
Duitsland
E-Mail: datenschutz@dortmund-airport.de

5. Wissen en blokkeren van persoonsgegevens/opslagduur

Voor zover er geen afwijkingen bij de verwerking van de persoonsgegevens in hoofdstuk B. van deze privacyverklaring worden geregeld, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer vereist zijn voor het doel en tegenover het wissen geen wettelijke bewaringsverplichtingen staan. Zover de gegevens van de betreffende personen niet gewist worden omdat ze voor andere en wettelijk toegelaten doelen vereist zijn wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doelen verwerkt. Dat geldt bv. voor gegevens van de betreffende persoon die om handels- of belastingrechtelijke redenen bewaard moeten worden.

Volgens de wettelijke bepalingen duurt de bewaring zes jaar volgens § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarafsluitingen, handelsbrieven, boekingsbewijzen, enz.) alsook tien jaar volgens § 147 lid 1 AO (boeken, optekeningen, voorraadberichten, boekingsbewijzen, toestandsmeldingen, boekingsbewijzen, handels- en commerciële brieven, enz.).

6. Rechten van de betroffen persoon

6.1 Recht op bevestiging

Elke betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegestane recht van de voor de verwerking verantwoordelijken te verlangen of de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betreffende persoon van dit bevestigingsrecht gebruik wenst te maken, kan hij zich hiertoe te allen tijde tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken wenden.

6.2 Recht op informatie

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijken gratis informatie over de over zijn persoon opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te ontvangen. Verder heeft de betreffende persoon recht op inlichtingen over de volgende informatie: 

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvanger of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens bekend zijn gemaakt of nog bekend gemaakt worden, vooral bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties.
 • indien mogelijk de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het vastleggen van deze duur
 • het bestaan van een recht op correctie of wissen van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op verzet tegen deze verwerking
 • het bestaan van een klaagrecht bij een toezichtsorgaan
 • als de persoonsgegevens niet bij de betreffende persoon werden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief een profiling volgens artikel 22 lid 1 en 4 AVG en - tenminste in deze gevallen - duidelijke informatie over de betrokken logica alsook de draagwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betreffende personen.

Verder heeft de betreffende persoon recht op inlichtingen of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden overhandigd. Voor zover dit het geval is, heeft de betreffende persoon overigens recht op inlichtingen over de geschikte garanties in verband met de overhandiging.

Als een betreffende persoon van dit inlichtingenrecht gebruik wenst te maken, kan hij zich hiertoe te allen tijde tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken wenden.

6.3 Recht op correctie

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om de onmiddellijke correctie van hem betreffende, onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Verder heeft de betreffende persoon het recht om met inachtneming van de doeleinde van de verwerking vervollediging van onvolledige persoonsgegevens met een aanvullende verklaring te verlangen.

Als een betreffende persoon van dit correctierecht gebruik wenst te maken, kan hij zich hiertoe te allen tijde tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken wenden.

6.4 Recht op wissen

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist indien één van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist is:

 • De persoonsgegevens werden voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor ze niet meer nodig zijn.
 • De betreffende persoon herroept zijn toestemming waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter A AVG steunde en er ontbreekt een andere juridische grond voor de verwerking.
 • De betreffende persoon maakt volgens art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire, terechte redenen voor de verwerking of de betreffende persoon maakt volgens art. 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is voor het vervullen van een wettelijke verplichting volgens het unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, vereist.
 • De persoonsgegevens werden in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 lid 1 AVG verzameld.

Voor zover één van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betreffende persoon het wissen van persoonsgegevens die bij Flugfahen Dortmund GmbH opgeslagen zijn, wil aanvragen, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken. De privacyverantwoordelijke van Flughafen Dortmund GmbH of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat de vraag om gegevens te wissen onmiddellijk wordt nagekomen.

Werden de persoonsgegevens door Flughafen Dortmund GmbH openbaar gemaakt en is ons bedrijf als verantwoordelijk volgens art. 17 lid 1 AVG verplicht tot het wissen van persoonsgegevens, dan treft Flughafen Dortmund GmbH met inachtneming van de beschikbare technologie en aan de implementeringskosten aangepaste maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, op de hoogte te brengen dat de betreffende persoon van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens heeft verlangd voor zover de verwerking niet vereist is. De privacyverantwoordelijke van Flughafen Dortmund GmbH of een andere medewerker zal in dat geval het nodige ondernemen.

6.5 Recht op beperking van de verwerking

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen als één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • De verwerking is onrechtmatig, de betreffende persoon weigert het wissen van de persoonsgegevens en verlangt in de plaats daarvan beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens voor de doelen van de verwerking niet langer nodig, de betreffende persoon heeft ze echter nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.
 • De betroffen persoon heeft bezwaar tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 AVG aangetekend en het staat nog niet vast of de terechte redenen van de verantwoordelijken tegenover de redenen van de betreffende persoon zwaarder doorwegen.

Voor zover één van de bovenstaande gevallen van toepassing is en een betreffende persoon het beperken van persoonsgegevens die bij Flugfahen Dortmund GmbH opgeslagen zijn, wil aanvragen, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken. De privacyverantwoordelijke van Flughafen Dortmund GmbH of een andere medewerker zal in dat geval de beperking van de verwerking ondernemen.

6.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens die door de betreffende persoon ter beschikking werden gesteld aan een verantwoordelijke, in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat te ontvangen. De betreffende persoon heeft bovendien het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking werden gesteld, te overhandigen voor zover de verwerking op de toestemming volgens art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG of een contract volgens art. 6 lid 1 letter b AVG steunt en de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures verloopt, voor zover de verwerking niet voor de waarneming van een opdracht vereist is die van openbaar belang is of in uitoefening van de openbare macht wordt uitgevoerd die aan de verantwoordelijke werd opgedragen.

Verder heeft de betroffen persoon bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 lid 1 AVG het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegeven direct van een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden overhandigd, voor zover dit technisch uitvoerbaar is en voor zover hierdoor niet de rechten en vrijheden van andere personen beïnvloed worden.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden kan de betreffende persoon zich te allen tijde wenden tot de door Flughafen Dortmund GmbH aangestelde privacyverantwoordelijke of een andere medewerker.

6.7 Recht op bezwaar

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om uit redenen die ontstaat uit zijn bijzondere situatie, te allen tijde tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die op basis van art. 6 lid 1 letters e of f AVG wordt uitgevoerd, bezwaar aan te tekenen. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen steunende profiling.

Flughafen Dortmund GmbH verwerkt de persoonsgegevens in het geval van bezwaar niet meer, tenzij we dwingende, te verdedigen redenen voor de verwerking bewijzen die de belangen, rechten en vrijheden van de betreffende persoon overstijgen of de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Als Flughafen Dortmund GmbH persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betreffende persoon het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens met dergelijke reclame als doel. Dit geldt ook voor profiling, voor zover het te maken heeft met dergelijke directe reclame. Als de betreffende persoon tegenover Flughafen Dortmund GmbH bezwaar aantekent tegen de verwerking voor directe reclame, zal Flughafen Dortmund GmbH de persoonsgegevens niet meer met dit doel verwerken.

Bovendien heeft de betreffende persoon het recht om redenen die ontstaan uit zijn bijzondere situatie, tegen de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens die bij Flughafen Dortmund GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens art. 89 lid 1 AVG worden verzameld, bezwaar aan te tekenen, tenzij een dergelijke verwerking voor het vervullen van een opdracht van openbaar belang vereist is.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen kan de betreffende persoon zich direct tot de privacyverantwoordelijke van Flughafen Dortmund GmbH of een andere medewerker wenden. De betreffende persoon heeft bovendien de vrijheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, zijn recht op bezwaar via geautomatiseerde processen uit te oefenen, waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

6.8 Geautomatiseerde beslissingen in aparte gevallen inclusief profiling

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegestane recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking - inclusief event. profiling - rustende beslissing te worden onderworpen die tegenover hem een juridisch effect ontplooit of hem op een gelijkaardige wijze aanzienlijk beïnvloedt, voor zover de beslissing

 • niet voor het afsluiten of het vervullen van een overeenkomst tussen de betreffende person en de verantwoordelijke vereist is, of
 • op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen ter garantie van de rechten en vrijheden alsook de terechte belangen van de betreffende persoon bevatten of
 • met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon wordt genomen.

Als de beslissing

 • voor het afsluiten of vervullen van een contract tussen de betreffende persoon en de verantwoordelijke vereist is of
 • wordt ze met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon genomen, treft Flughafen Dortmund GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsook de terechte belangen van de betreffende persoon te garanderen, waartoe ten minste het recht op ingrijpen van een persoon uit naam van de verantwoordelijke, op uitbrengen van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing hoort.

Als de betreffende persoon van rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen gebruik wenst te maken, kan hij zich hiertoe te allen tijde tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken wenden.

6.9 Recht op herroeping van een privacytoestemming

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om een toestemming tot verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen.

Als de betreffende persoon van zijn recht op herroeping van een toestemming gebruik wenst te maken, kan hij zich hiertoe te allen tijde tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken wenden.

Elke betroffen persoon kan zich te allen tijde voor alle vragen en verzoeken inzake privacy direct tot onze privacyverantwoordelijke wenden.

6.10 Klachtenrecht tegenover een privacytoezichtinstantie

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om bij een privacytoezichtinstantie over de verwerking van zijn persoonsgegevens door ons klacht in te dienen. 

7. Rechtsgrond van de verwerking

Zover bij de beschrijving van de betreffende gegevensverwerkingsprocedure in het onderstaande hoofdstuk B. van deze privacyverklaring niet anders wordt aangegeven, gelden de volgende regels.

Art. 6 I lit. a AVG dient voor Flughafen Dortmund GmbH als rechtsgrond voor verwerkingsprocedures waarbij een toestemming voor een bepaald verwerkingsdoeleinde moet worden verkregen. Als de verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een contract, waarbij de betreffende persoon de contractuele partij is, vereist is, steunt de verwerking op art. 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die voor het uitvoeren van voorcontractuele maatregelen vereist zijn, bijvoorbeeld in gevallen van aanvragen voor onze diensten en producten. Als Flughafen Dortmund GmbH onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist wordt, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist worden om levensbelangrijke belangen van de betreffende persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. In dit geval rust de verwerking op art. 6 I lit. d AVG. Tenslotte kunnen verwerkingsprocedure op art. 6 I lit. f AVG rusten. Op deze rechtsgrond zijn verwerkingsprocedures gebaseerd die door geen van de voornoemde rechtsgronden worden gedekt, als de verwerking ter garantie van een terecht belang van Flughafen Dortmund GmbH of een derde vereist is, voor zover de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betreffende persoon niet zwaarder doorwegen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn voor ons vooral toegestaan omdat ze door de Europese wetgever in het bijzonder werden vermeld (vgl. overweging 47 zin 2 AVG). 

8. Respecteren van terechte belangen

Voor zover bij de beschrijving van de betreffende gegevensverwerkingsprocedure in hoofdstuk B. van deze privacyverklaring niets anders wordt geregeld en de verwerking van persoonsgegevens op artikel 6 I lit. f AVG is gebaseerd, bestaat ons terechte belang in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en het daarmee verbonden, economische belang.

9. Gegevensbescherming bij gebruik van onze contactgegevens

Voor zover u de op onze website vermelde contactgegevens (zoals ons e-mailadres of faxnummer) voor contactopname met ons gebruikt, worden de door u daarbij vermelde persoonsgegevens enkel voor het doel gebruikt dat met de contactopname wordt nagestreefd.

Voor zover de reden van uw contactopname bestaat uit de interesse voor onze diensten resp. producten resp. uit het vervullen van een met ons bestaand contract, is de rechtsgrond art. 6 lid 1 lit. b AVG. In alle andere gevallen van contactopname hebben we een terecht belang volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG voor de gegevensverwerking op basis van de door u opgestarte communicatie.

De voor de contractafwikkeling vereiste gegevens slaan we op tot afloop van de wettelijke waarborg- en eventueel contractuele garantietermijnen. De volgens het handels- en belastingrecht vereiste gegevens bewaren we gedurende de wettelijk bepaalde periodes, regelmatig tien jaar (vgl. § 257 HGB, § 147 AO). De voor de uitvoering van voorcontractuele maatregelen verwerkte gegevens worden gewist zodra de maatregelen werden uitgevoerd en er merkbaar een contract wordt afgesloten.

De door ons op basis van een terecht belang opgeslagen persoonsgegevens worden opgeslagen tot het doel dat met de contactopname werd nagestreefd, is bereikt. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking die op basis van art. 6 lid 1 f) AVG wordt uitgevoerd en niet dient voor directe reclame om redenen die ontstaan uit uw bijzondere situatie. In het geval van directe reclame kunt u daarentegen te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar aantekenen.

Ontvangers van de volgens dit voorschrift verwerkte persoonsgegevens zijn IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters), waarmee we volgens art. 28 AVG een overeenkomstige gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten.

10. Gegevensbescherming bij sollicitaties en bij sollicitatieprocedures

We verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten ter uitvoering van de sollicitatieprocedure en daarmee op basis van een voorcontractuele maatregel zoals bedoeld in art. 6 lid 1 lit. b AVG resp. ons terechte belang volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG in het aanstellen van medewerkers.

De verwerking kan ook via elektronische weg worden uitgevoerd, bv. als een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten via elektronisch weg, bijvoorbeeld via e-mail of via ons contactformulier, aan ons overhandigd. Als we met een sollicitant een arbeidscontract afsluiten, worden de overhandigde gegevens voor het afwikkelen van de tewerkstellingsverhouding met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Als door de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidscontract met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de bekendmaking van de afzeggingsbeslissing automatisch gewist voor zover er tegenover het wissen geen overige terechte belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke staan. Een overig terecht belang in dit opzicht is bovendien een bewijsplicht in een procedure volgens de algemene wet op gelijke behandeling (AGG).

Op basis van de gedigitaliseerde registratie van de ontvangen sollicitaties zijn ontvangers van de verwerkte persoonsgegevens onze IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters) met wie we overeenkomstige opdrachtverwerking zoals bedoeld in art. 28 AVG gesloten hebben.

11. Wijzigingen van deze privacybepalingen

Flughafen Dortmund GmbH behoudt zich het recht voor om deze privacybepalingen te allen tijde met effect voor de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is op de website beschikbaar. Bezoek de website regelmatig en informeer u over de geldende privacybepalingen.

B. Bijzondere bepalingen voor de verwerking van gegevens op onze internetpagina


1. Verzameling en gebruik van uw gegevens

De omvang en aard van de verzameling en het gebruik van uw gegevens hangt ervan af of u ons internetaanbod enkel voor het oproepen van informatie bezoekt of gebruik maakt van door ons aangeboden diensten, zoals het bestellen van een nieuwsbrief of het boeken van een parkeerplaats, en u zich eventueel registreert.

2. Informatief gebruik/verzamelde gegevens/cookies

(1) Bij zuiver informatief gebruik van de website, dus als u bv. geen boeking via onze website doet of ons op een andere manier gegevens overhandigt, verzamelen we enkel de persoonsgegevens die uw browser naar onze servers stuurt. Als u onze website wil bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die voor ons technisch vereist zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgedragen gegevenshoeveelheid
 • Website die de aanvraag heeft gedaan
 • Browser
 • Besturingssysteem en het platform ervan
 • Taal en versie van de browsersoftware.

(2) De volgens lid 1 van dit voorschrift verwerkte gegeven worden voor de aangegeven doelstellingen voor de duur van max. 30 dagen opgeslagen en daarna gewist.

(3) Bovenop de hierboven vermelde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Dit gebeurt op basis van ons terechte belang volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG in de optimalisering en de economische exploitatie van ons online aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf van de door u gebruikte browser opgeslagen worden en waarmee de dienst die cookie plaatst (hier door ons) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijk en effectiever te maken.

(4) Gebruik van cookies:

a) Onze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies waarvan de omvang en werking hieronder worden verklaard:

 • Transiënte cookies (zie b)
 • Persistente cookies (zie c).

b) Transiënte cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Daartoe horen in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie toegewezen kunnen worden. Daardoor kan uw computer herkend worden als u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden gewist als u zich uitlogt of de browser sluit.

c) Persistente cookies worden geautomatiseerd na een ingestelde duur gewist. Deze kan afhankelijk van de cookie verschillen en kan meerdere jaren bedragen. U kunt de cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

d) u kunt uw browserinstelling overeenkomstig uw wensen configureren en bv. het aanvaarden van Third-Party-Cookies of alle cookies weigeren. We wijzen u erop dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) We gebruiken cookies om u bij verdere bezoeken te kunnen identificeren indien u over een account bij ons beschikt. In het andere geval zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

(5) Ontvangers van de volgens bovenstaande paragrafen verwerkte gegevens zijn IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters) waarmee we overeenkomstige opdrachtverwerkingsovereenkomsten volgens art. 28 AVG gesloten hebben. 

3. Google Analytics

We vertrouwen op onze legitieme belangen in de zin van art. 6 par. 1 lit. F. AVG (d.w.z. interesse in het analyse, optimalisatie en economisch gebruik van onze online aanbod) Google Analytics, een webanalyse-service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker worden normaal gezien naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google Ireland Limited is een bedrijf dat is gelieerd aan Google LLC. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) en is voor de VS-Europese overeenkomst over gegevensbescherming „Privacy Shield“gecertificeerd, die de nakoming van de in de EU geldende gegevensbeschermingsniveaus garandeert. 

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

We gebruiken voor de webanalyse via „Google Analytics“ de extensie "_gat._anonymizeIp". Met deze extensie wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betreffende persoon door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze internetpagina’s in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere verdragsstaat van het verdrag over de Europese Economische Ruimte tot stand wordt gebracht.

Het doel van de Google-Analytics-component is analyse van de bezoekersstromen op onze internetpagina. Google gebruikt de gewonnen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze internetpagina te evalueren, om voor ons online rapporten die de activiteiten op onze internetpagina’s registeren, samen te stellen en om andere met het gebruik van de internetpagina in verbinding staande diensten te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het eindtoestel van de betreffende persoon. Door de cookie te plaatsen wordt het voor Google mogelijk om een analyse van het gebruik van de internetpagina te maken. Door elke oproep van de aparte pagina’s van onze website waarop een Google-Analytics-component werd geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het eindtoestel van de betreffende persoon automatisch door de Google-Analytics-component opgedragen om gegevens voor de online analyse naar Google te sturen. In het kader van dit technische proces krijgt Google kennis van persoonlijke gegevens zoals het IP-adres van de betreffende persoon die Google onder andere dienen om de herkomst van de bezoekers en kliks te traceren en vervolgens provisieafrekening mogelijk maken.

Met de cookie worden persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld tijdstip van toegang, de plaats van toegang en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betreffende persoon, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze internetpagina worden deze persoonlijke gegevens inclusief het IP-adres van de door de betreffende persoon gebruikte internetaansluiting naar Google en zijn partnerbedrijven gestuurd. Deze persoonlijke gegevens worden door Google gedurende 14 maanden opgeslagen. Google geeft deze via de technische procedure verzamelde persoonlijke gegevens eventueel door aan derden.

De betreffende persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetpagina te allen tijde met een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daardoor het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een cookie op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon plaatst. Bovendien kan een door Google Analytics reeds geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s gewist worden.

Verder heeft de betreffende persoon de mogelijkheid om registratie van de door Google Analytics gegenereerde, met betrekking tot het gebruik van onze website verzamelde gegevens alsook de verwerking van deze gegevens door Google weigeren en voorkomen. Hiervoor moet de betreffende persoon browser-add-on op de link

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

downloaden en installeren. Deze browser-add-on deelt Google Analytics via JavaScript mee dat geen gegevens en informatie over de bezoeken aan internetpagina’s naar Google Analytics gestuurd mogen worden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als weigering beschouwd. Als de gegevens op het eindtoestel van de betreffende persoon op een later tijdstip worden gewist, geformatteerd of opnieuw worden geïnstalleerd, moet de betreffende persoon een nieuw installatie van de betreffende browser-add-on uitvoeren om Google Analytics te deactiveren. Voor zover de browser-add-on door de betreffende persoon of een andere persoon die hiertoe gemachtigd is, gedeïnstalleerd of gedeactiveerd wordt, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Verdere informatie alsook de geldende privacybepalingen van Google kunnen

op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en

op http://www.google.com/analytics/terms/de.html worden opgevraagd.

Google Analytics wordt op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ preciezer verklaard.

4. Google Ads

We gebruiken op basis van onze terechte belangen (d.w.z. belang in de economische exploitatie van ons online aanbod zoals bedoel in art. 6 par 1 lit. f. AVG) op onze website de dienst “Google Ads“ (voorheen “Goolge AdWords“) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Google Ads is een dienst voor internetreclame die reclamemakers toelaat om zowel advertenties in de zoekmachineresultaten van Google alsook in het reclamenetwerk van Google te schakelen. Google Ads maakt het voor een reclamemaker mogelijk om vooraf bepaalde keywords vast te leggen waarmee een advertentie in de zoekmachineresultaten van Google uitsluitend worden weergegeven als de gebruiker een relevant zoekresultaat via de zoekmachine van Google oproept.

Google Ireland Limited is een bedrijf dat is gelieerd aan Google LLC. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) en is voor de VS-Europese overeenkomst over gegevensbescherming „Privacy Shield“gecertificeerd, die de nakoming van de in de EU geldende gegevensbeschermingsniveaus garandeert. 

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Het doel van Google Ads is de promotie van onze internetpagina door het weergeven van interesserelevante reclame op de internetpagina’s van externe bedrijven en in de zoekmachineresultaten van Google en weergave van externe reclame op onze internetpagina.

Als een betreffende persoon via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt op het eindtoestel van de betreffende persoon door Google Inc. een zogenaamde conversion-cookie geplaatst die na dertig dagen zijn geldigheid verliest en niet voor de identificatie van de betreffende persoon dient. Via de conversion-cookie wordt, voor zover deze nog niet verlopen is, getraceerd of bepaalde onderpagina’s op onze internetpagina worden opgeroepen. Door de conversion-cookie kunnen zowel wij als Google traceren of een betreffende persoon die via een Ads-advertentie op onze internetpagina terechtgekomen is, omzet genereert, dus een aankoop van goederen voltrokken of afgebroken heeft.

De door het gebruik van de conversion-cookies verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden door ons dan ook gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen die via Ads-advertenties naar ons worden doorgestuurd, dus om het succes of mislukken van de betreffende Ads-advertentie te bepalen en om onze Ads-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Ons bedrijf noch andere reclameklanten van Google Ads ontvangen informatie van Google waarmee de betreffende persoon geïdentificeerd kan worden.

Met de conversion-cookies worden persoonlijke gegevens zoals de door de betreffende persoon bezochte webpagina’s opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze internetpagina worden daardoor persoonlijke gegevens inclusief het IP-adres van de door de betreffende persoon gebruikte internetaansluiting naar Google gestuurd. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen. Google geeft deze persoonlijke gegevens onder omstandigheden door aan derden.

De betreffende persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetpagina te allen tijde met een overeenkomstige instelling van de internetbrowser voorkomen en daardoor het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de internetbrowser voorkomt ook dat Google een conversion-cookie op het eindtoestel van de betreffende persoon plaatst. Bovendien kan een door Google Ads reeds geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere software gewist worden.

Verder bestaat voor de betreffende persoon de mogelijkheid om de interesserelevante reclame door Google te weigeren. Hiervoor moet de betreffende persoon vanaf elke door hem gebruikte internetbrowser de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Verdere informatie en de geldende privacybepalingen van Google kunnen op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ worden opgevraagd.

5. Google-re/marketing-services

We gebruiken op basis van onze terechte belangen (d.w.z. belang in de analyse, optimalisering en economische exploitatie van ons online aanbod zoals bedoel in art. 6 par 1 lit. f. AVG) de marketing- en remarketingdiensten (kort „Google-Marketing-Services”) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Google Ireland Limited is een bedrijf dat is gelieerd aan Google LLC. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) en is voor de VS-Europese overeenkomst over gegevensbescherming „Privacy Shield“gecertificeerd, die de nakoming van de in de EU geldende gegevensbeschermingsniveaus garandeert. 

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

De Google-marketing-services laten ons toe advertenties voor en op onze website gerichter weer te geven, om gebruikers alleen advertenties te presenteren, die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijv. advertenties voor producten te zien krijgt, waarvoor hij geïnteresseerd was in andere websites, spreekt men hier van “Remarketing”. Voor deze doeleinden, wordt bij het oproepen van onze en andere websites, die op de Google-marketing-services actief zijn, onmiddellijk door Google een code van Google uitgevoerd en worden er zogenoemde (re)marketing-tags (onzichtbare afbeeldingen of codes, ook als “Web Beacons“ omschreven) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt er op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen op verschillende domeinen worden ingesteld, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt vermeld, welke website de gebruiker opzoekt, voor welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welk aanbod hij heeft geklikt, verder informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Het IP-adres van de gebruikers wordt ook geregistreerd, waarbij we in het kader van Google Analytics aankondigen dat het IP-adres wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en slechts in uitzonderlijke gevallen tot één Google-server in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort wordt. Het IP-adres wordt niet met gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google samengevoegd. De bovengenoemde informatie kan langs de kant van Google ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker aansluitend andere websites bezoekt, kunnen deze op basis van zijn interesses de op hem afgestemde advertenties worden weergegeven.

De gegevens van de gebruikers worden in het kader van de Google-marketing-services pseudoniem verwerkt. Dat betekent dat Google bijv. niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante data-cookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. D.w.z. uit het perspectief van Google worden de advertenties niet voor een specifiek geïdentificeerde persoon beheerd en weergegeven, maar voor de eigenaar van de cookie, ongeacht daarvan wie de eigenaar van de cookie is. Dit is niet van toepassing als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan om de gegevens zonder deze pseudonimisatie te verwerken. De door Google-marketing-services via de gebruiker verzamelde informatie wordt naar Google verzonden en op de servers van Google in de VS opgeslagen.

Daarnaast kunnen we de "Google Tag Manager" gebruiken om de Google-analyse- en marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren.

Verdere informatie over gegevensgebruik voor marketingdoeleinden door Google, ontdek op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, het privacybeleid van Google staat op https://www.google.com/policies/privacy

Als u zich op de op interesse gebaseerde advertenties door Google-marketing-services wil afmelden, kunt u de door Google aangeboden instellings- en opt-outmogelijkheden gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences.

6. Google Maps

Op basis van ons terechte belang volgens art. 6 par. 1 lit. f AVG in een effectieve vormgeving van ons online aanbod plaatsen op onze website een plug-in van de internetdienst Google Maps. Beheerder van Google Maps is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Google Ireland Limited is een bedrijf dat is gelieerd aan Google LLC. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) en is voor de VS-Europese overeenkomst over gegevensbescherming „Privacy Shield“gecertificeerd, die de nakoming van de in de EU geldende gegevensbeschermingsniveaus garandeert.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Door gebruik te maken van Google Maps op onze website wordt informatie over het gebruik van deze website en uw IP-adres naar een Google-server in de VS gestuurd en ook op deze server opgeslagen. We hebben geen kennis over de precieze inhoud van de doorgestuurde gegevens, noch over het gebruik ervan door Google. Het gebruikt ontkent in deze context dat de gegevens met andere informatie uit andere Google-diensten wordt samengevoegd en dat er persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Google kan de informatie echter ook aan derden doorgeven. Als u JavaScript in uw browser deactiveert, voorkomt u dat Google Maps wordt uitgevoerd. U kunt dan echter ook geen kaartweergave op onze website gebruiken. Met het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de beschreven registratie en verwerking van de informatie door Google.

Meer informatie over de privacybepalingen en gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier: https://cloud.google.com/maps-platform/terms/

7. Google reCAPTCHA

We gebruiken de dienst Dienst reCAPTCHA op onze website. de beheerder van Google reCaptcha is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Google Ireland Limited is een bedrijf dat is gelieerd aan Google LLC. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) en is voor de VS-Europese overeenkomst over gegevensbescherming „Privacy Shield“gecertificeerd, die de nakoming van de in de EU geldende gegevensbeschermingsniveaus garandeert. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Opvraging via Google reCAPTCHA dienst ter onderscheiding of de ingevoerde gegevens door een persoon of door geautomatiseerde, machinale verwerking gebeurt. De opvraging omvat het versturen van het IP-adres en ev. andere door Google voor de dienst reCAPTCHA benodigde gegevens aan Google. Hiervoor wordt de invoer naar Google doorgestuurd en daar verder gebruikt. Uw IP-adres wordt door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over de Europese Economische ruimte vooraf afgekort. Enkel in uitzonderingen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van deze dienst te analyseren. De in het kader van reCaptcha door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegeven van Google. Uw gegevens worden daarbij eventueel ook naar de VS doorgestuurd.

Met het uitvoeren van de opvraging stemt u toe dat uw gegevens worden verwerkt. De verwering vindt plaats op basis van art. 6 (1) punt. a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, zonder dat de rechtmatigheid van de vanaf de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking wordt aangetast. Meer informatie over Google reCAPTCHA alsook de bijhorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

7. New Relic

We gebruiken op basis van onze terechte belangen (d.w.z. belang in de analyse, optimalisering en economische exploitatie van ons online aanbod zoals bedoel in art. 6 lid 1 lit. f. AVG) een plug-in van de webanalysedienst van New Relic. Deze dienst wordt door New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, VS ter beschikking gesteld.

New relic is onder het Privacy-Shield-verdrag gecertificeerd en beidt hierdoor een garantie dat het Europese privacyrecht in acht wordt genomen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active).

Dit maakt het mogelijk om statistische beoordelingen van de snelheid van de website te registreren. Door de plug-in ontvangt New Relic de informatie dat een gebruiker de overeenkomstige pagina van het aanbod heeft opgeroepen. Daarom worden door New Relic systeemgegevens over gebruikte add-ons, browsers alsook hard- en software en gebruiksinstellingen, zogenaamde applicatiegegevens verzameld, waarvoor cookies in uw browser worden ingesteld. Als u daarbij als gebruiker bij New Relic bent ingelogd, kan New Relic het bezoek aan uw account aldaar toewijzen. Indien u geen lid van New Relic bent, bestaat voor New Relic echter nog de mogelijkheid om uw IP-adres te weten te komen en op te slaan. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling alsook info over de verwerking en het gebruik van de gegevens door New Relic zijn net zoals instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers te vinden in de privacybepalingen van New Relic.

Als u lid bent van New Relic en niet wilt dat New Relic gegevens over u verzamelt op onze pagina‘s om deze te combineren met u ledengegevens bij New Relic, moet u voor het bezoek aan onze pagina‘s uitloggen bij New Relic.

8. Facebook Custom Audiences en Facebook-marketingdiensten

In ons online aanbod wordt op basis van onze terechte belangen volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG in de analyse, optimalisering en de economische exploitatie van ons online aanbod de zogenaamde "Facebook-Pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, resp. indien u in de EU woont, door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland geëxploiteerd wordt ("Facebook"), gebruikt.

Facebook is onder het Privacy-Shield-verdrag gecertificeerd en beidt hierdoor een garantie dat het Europese privacyrecht in acht wordt genomen (https://www.privacyshield.gov/participantid=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Met behulp van de Facebook-Pixel is het voor Facebook enerzijds mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-Ads") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-Pixel om de door ons gekoppelde facebook-Ads enkel aan Facebook-gebruikers te tonen die ook interesse getoond hebben in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken (bv. interesse in bepaalde thema’s of producten die aan de hand van de bezochte websites bepaald werden) vertonen die we naar Facebook doorsturen (zogenaamde „Custom Audiences“). Met behulp van de Facebook-Pixel willen we ook garanderen dat onze Facebook-Ads overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen storend effect hebben. Met behulp van de Facebook-Pixel kunnen we verder het effect van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden traceren doordat we zien of gebruikers nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt, naar onze website werden doorgestuurd (zogenaamde „conversion“).

Bovendien maakt de website gebruik van de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Facebook Inc. (“Facebook”). Daardoor kunnen gebruikers van de website in het kader van een bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere ook reclame in verband met hun interesses (“Facebook-Ads”) te zien krijgen op websites die eveneens gebruik maken van de procedure. We streven er daarbij naar u reclame te tonen die voor u interessant is om onze website voor u interessanter te maken.

Om het registreren van uw gegevens met de Facebook-Pixel op onze website te voorkomen, klikt u op de volgende link: Facebook-Opt-Out opmerking: Als u op de link klikt, wordt er een „opt-out“-cookie op uw toestel opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op de link klikken. Verder geldt de opt-out enkel binnen de door u gebruikte browser en enkel binnen ons webdomein waarop de link werd aangeklikt.

U kunt het gebruik van cookies die dienen voor meting van het bereik en reclamedoeleinden verder via de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en ook via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) weigeren.

9. YouTube-video’s

We hebben op onze internetpagina op basis van een terecht belang zoals bedoeld in art. 6 par. 1 lit. f. AVG in het weergeven van onze diensten door audiovisuele media componenten van YouTube geïntegreerd die op http://www.YouTube.com opgeslagen zijn en door onze website direct afgespeeld kunnen worden. Deze zijn in de “uitgebreide privacymodus” geïntegreerd, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden gestuurd als u de video’s niet afspeelt. Pas als u de video’s afspeelt, wordt de hieronder vermelde gegevens doorgestuurd. Op deze gegevensoverdracht hebben we geen invloed.

Beheerder van youtube is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Google Ireland Limited is een bedrijf dat is gelieerd aan Google LLC. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) en is voor de VS-Europese overeenkomst over gegevensbescherming „Privacy Shield“gecertificeerd, die de nakoming van de in de EU geldende gegevensbeschermingsniveaus garandeert.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Door het bezoek op de website ontvangt YouTube de informatie dat u de overeenkomstige onderpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder B. cijfer. 2. par. 1 van deze privacyverklaring genoemde gegevens doorgestuurd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube en gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u deze toewijzing aan uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u zich voor de activering van de knop uitloggen. YouTube slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of correcte vormgeving van zijn website. Dergelijke beoordeling wordt vooral uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om correcte reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om het opstellen van deze gebruikersprofielen te weigeren. Om dit recht uit te oefenen dient u zich tot YouTube te wenden.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. Reclame door TripleDouble U

De reclame op deze website wordt gedeeltelijk door het geanonimiseerde verzamelen en verwerken van uw gebruiksgedrag op voorspelde interesse voor u geoptimaliseerd. Hiervoor worden cookies op de computer van de gebruiker opgeslagen. Deze maken het mogelijk om de gebruiker te herkennen, maar laten niet toe om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Om reclame voor u aan de hand van uw gebruiksinteresses te optimaliseren hebben we de volgende bedrijven de toestemming gegeven om de bovenstaande gebruiksgegevens te verzamelen en te gebruiken:

TripleDoubleU GmbH
Albert-Einstein-Ring 21
22761 Hamburg

Netpoint Media GmbH
Rheinallee 60
55283 Nierstein

One (AOL)/Oath wordt gebruikt door klanten van de digitale reclamemarketeer TripleDoubleU GmbH en Netpoint Media GmbH. De aanbieder van ONE is Oath (EMEA) Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. ONE gebruikt technologieën om u relevante advertenties te leveren.
Link privacyverklaring: https://policies.oath.com/ie/nl/oath/privacy/index.html 
Link voor opt-out: https://policies.oath.com/ie/nl/oath/privacy/controls/index.html
De rechtsgrond voor het gebruik van de technologieën van ONE (AOL)/Oath en de daarmee gepaard gaande verzameling van gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is een gebruiksvriendelijk en aantrekkelijke alsook functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze internetpagina’s.

AppNexus wordt gebruikt door klanten van de digitale reclamemarketeer TripleDoubleU GmbH en Netpoint Media GmbH. De aanbieder van AppNexus is AppNexus Inc AppNexus Inc, 28 West 23rd Street, Floor 4, New York, NY 10010,USA. AppNexus gebruikt technologieën om u relevante advertenties te leveren.
Link privacyverklaring: https://www.appnexus.com/candidate-privacy-policy
Link voor opt-out: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choices
De rechtsgrond voor het gebruik van de technologieën van AppNexus en de daarmee gepaard gaande verzameling van gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is een gebruiksvriendelijk en aantrekkelijke alsook functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze internetpagina’s. 

Yieldlab wordt gebruikt door klanten van de digitale reclamemarketeer TripleDoubleU GmbH en Netpoint Media GmbH. De aanbieder van Yieldlab is Yieldlab AG, Colonaden 41, 20354 Hamburg, Duitsland. Yieldlab gebruikt technologieën om u relevante advertenties te leveren.
Link privacyverklaring: http://www.yieldlab.de/meta-navigation/datenschutzerklaerung/
Link voor opt-out: http://www.yieldlab.de/elements/privacy/
De rechtsgrond voor het gebruik van de technologieën van Yieldlab en de daarmee gepaard gaande verzameling van gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is een gebruiksvriendelijk en aantrekkelijke alsook functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze internetpagina’s.

AdForm wordt gebruikt door klanten van de digitale reclamemarketeer TripleDoubleU GmbH en Netpoint Media GmbH. De aanbieder van AdForm is AdForm GmbH, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Duitsland. AdForm gebruikt technologieën om u relevante advertenties te leveren.
Link privacyverklaring: https://site.adform.com/privacy-center/overview
Link voor opt-out: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
De rechtsgrond voor het gebruik van de technologieën van AdForm en de daarmee gepaard gaande verzameling van gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is een gebruiksvriendelijk en aantrekkelijke alsook functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze internetpagina’s.

SmartAdServer wordt gebruikt door klanten van de digitale reclamemarketeer TripleDoubleU GmbH en Netpoint Media GmbH. De aanbieder van SmartAdServer is SmartAdSercer GmbH, Mehringdamm 33. 10961 Berlin, Duitsland. SmartAdServer gebruikt technologieën om u relevante advertenties te leveren.
Link privacyverklaring: http://smartadserver.de/unternehmen/unsere-datenschutzerklarung/
Link voor opt-out: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx
De rechtsgrond voor het gebruik van de technologieën van SmartAdServer en de daarmee gepaard gaande verzameling van gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is een gebruiksvriendelijk en aantrekkelijke alsook functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze internetpagina’s.

Criteo wordt gebruikt door klanten van de digitale reclamemarketeer TripleDoubleU GmbH en Netpoint Media GmbH. De aanbieder is Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrijk. Criteo gebruikt technologieën om u relevante advertenties te bieden.
Link privacyverklaring: https://www.criteo.com/de/privacy/
Link voor op-out: https://www.criteo.com/de/privacy/
De rechtsgrond voor het gebruik van de technologieën van Criteo en de daarmee gepaard gaande verzameling van gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is een gebruiksvriendelijk en aantrekkelijke alsook functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze internetpagina’s. 

OpenX wordt gebruikt door klanten van de digitale reclamemarketeer TripleDoubleU GmbH en Netpoint Media GmbH. De aanbieder is OpenX Technologies Inc, 888 East Walnut Street, 2nd Floor, Pasadena, CA 91101, USA. OpenX gebruikt technologieën om u relevante advertenties te bieden.
Link privacyverklaring: https://www.openx.com/legal/privacy-policy/
Link voor opt-out: https://www.openx.com/legal/interest-based-advertising/
De rechtsgrond voor het gebruik van de technologieën van OpenX en de daarmee gepaard gaande verzameling van gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is een gebruiksvriendelijk en aantrekkelijke alsook functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze internetpagina’s. 

IndexExchange wordt gebruikt door klanten van de digitale reclamemarketeer TripleDoubleU GmbH en Netpoint Media GmbH. De aanbieder is Index Exchange, 74 Wingold Ave, Toronto, Ontario, M6B1p5, Canada. IndexExchange gebruikt technologieën om u relevante advertenties te bieden.
Link privacyverklaring: http://www.indexexchange.com/privacy/
Link voor opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
De rechtsgrond voor het gebruik van de technologieën van OpenX en de daarmee gepaard gaande verzameling van gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is een gebruiksvriendelijk en aantrekkelijke alsook functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze internetpagina’s.

Rubicon wordt gebruikt door klanten van de digitale reclamemarketeer TripleDoubleU GmbH en Netpoint Media GmbH. De aanbieder is Rubicon Project Inc., 12181 Bluff Creek Drive, Playa Vista, CA 90094, USA. Rubicon gebruikt technologieën om u relevante advertenties te bieden.
Link privacyverklaring: https://rubiconproject.com/privacy//
Link voor opt-out: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/
De rechtsgrond voor het gebruik van de technologieën van OpenX en de daarmee gepaard gaande verzameling van gegevens is artikel 6 lid 1 lit. f AVG. Ons legitiem belang is een gebruiksvriendelijk en aantrekkelijke alsook functionele weergave van de inhoud en aanbiedingen van onze internetpagina’s. 

Overige derden
Bovendien kan in het kader van reclame van reclameweergaven gebeuren dat andere technologieaanbieders informatie verzamelen die verband houdt met het weergeven van reclame. (leveringsfrequentie van reclamebanners, meting van de zichtbaarheid of acceptatie van het reclamevlak, klik op de reclamebanner of dergelijke). Deze informatie wordt door middel van cookies verzameld. Browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies in het algemeen worden geweigerd. Eveneens kunt u reeds opgeslagen cookies in uw browserinstellingen wissen. Als u geen cookies gebruikt, kan dit er echter toe leiden dat u de functies van onze website niet meer in volle omvang kunt gebruiken.

Meer informatie over cookies vindt u ook op het volgende consumentenportaal en kunnen daar globaal geregeld worden. Daar kunt u bovendien de status van de activering inzake tools van verschillende aanbieders bekijken en het verzamelen resp. analyseren van uw gegevens door deze tools weigeren:

http://www.meine-cookies.org
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement
http://optout.networkadvertising.org
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

De verwerking van de hierdoor geregistreerde gegevens is gebaseerd op ons terechte belang volgens art. 6 lid 1 f. AVG in het weergeven van gebruikersrelevante reclame op onze internetpagina. Meer informatie hierover – alsook de mogelijkheden voor deactivering van op gebruik gebaseerde online reclame – vindt u in de privacyopmerkingen van de partner van onze promotor TripleDoubleU: https://www.netpoint-media.de/technik/datenschutz.

11. AWIN AG

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op basis van zijn terechte belang volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG in het economische gebruik van zijn online aanbod op deze internetpagina van het bedrijf affilinet geïntegreerd. AWIN is een Duits Affiliate-netwerk dat Affiliate-marketing aanbiedt.

Affiliate-marketing is een door internet ondersteunde verkoopvorm die het voor commerciële exploitanten van internetpagina’s, de zogenaamde Merchants of Advertisers, mogelijk maakt, reclame, die meestal via klik- of sale-provisies vergoed wordt, op internetpagina’s van derden, dus bij verkooppartners, die ook Affiliate of Publishers worden genoemd, weer te geven. De merchant stelt via het Affiliate-netwerk een reclamemiddel, dus een reclamebanner of andere geschikte middelen voor internetreclame, ter beschikking dat vervolgens door een affiliate in eigen internetpagina’s wordt geïntegreerd of via overige kanalen zoals Keyword-Advertising of E-mailmarketing gepromoot wordt.

Het exploiterende bedrijf van AWIN is AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland.

AWIN plaats een cookie op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon. Wat cookies zijn, werd hierboven reeds vermeld. De tracking-cookie van AWIN slaat geen persoonsgegevens op. Enkel het identificatienummer van de affiliate wordt opgeslagen, de potentiële klant die naar de partner werd doorgestuurd, alsook het ordeningsnummer van de bezoeker van een internetpagina en het aangeklikte reclamemiddel. Het doel van de opslag van deze gegevens is de afwikkeling van provisiebetalingen tussen een merchant en de affiliate die via het Affiliate-netwerk, AWIN dus, worden afgewikkeld.

De betreffende persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetpagina, zoals hierboven reeds vermeld, te allen tijde met een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daardoor het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat AWIN een cookie op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon plaatst. Bovendien kan een door AWIN reeds geplaatste cookie te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s gewist worden.

De geldende privacybepalingen van AWIN kunnen op https://www.awin.com/nl/juridisch opgeroepen worden.

12. Booking.com partnerprogramma

We zijn op basis van onze terechte belangen (d.w.z. belang in de economische exploitatie van ons online aanbod zoals bedoel in art. 6 alinea 1 paragraaf f. van de AVG) deelnemer van het partnerprogramma van Booking.com, dat is ontworpen om een medium te bieden voor websites, waarmee door het plaatsen van advertenties en links naar Booking.com advertentiekosten kunnen worden verdiend (het zogenaamde affiliate systeem). Booking.com gebruikt cookies om de herkomst van boekingen bij te houden. Hiermee kan booking.com herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt en vervolgens een boeking heeft gemaakt bij Booking.com.

Meer informatie over het gebruik van gegevens en eventuele bezwaren kunt u vinden in het privacybeleid van booking.com: https://www.booking.com/content/privacy.de.html.

13. Get Your Guide partnerprogramma

We zijn op basis van onze terechte belangen (d.w.z. belang in de economische exploitatie van ons online aanbod zoals bedoel in art. 6 alinea 1 paragraaf f. van de AVG) deelnemer aan het partnerprogramma van Get Your Guide. Op onze pagina's werden door Get Your Guide advertenties en links naar de Get Your Guide pagina geplaatst waarop we dan geld kunnen verdienen door terugbetaling van advertentiekosten (het zogenaamde affiliate systeem). Get Your Guide gebruikt cookies om de herkomst van boekingen bij te houden. Hiermee kan Get Your Guide herkennen dat u op de affiliate-link op onze website hebt geklikt en vervolgens een aankoop hebt gedaan op GetYourGuide.com

Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door Get Your Guide en hoe u zich kunt afmelden, raadpleegt u het privacybeleid van Get Your Guide: https://www.getyourguide.de/privacy_policy.

14. Gebruik van aanbiedingen op onze internetpagina

Voor zover u van de op onze website aangeboden diensten zoals boekingen tegen betaling in onze online schop of het bestellen van een nieuwsbrief, gebruik wenst te maken, is het nodig dat u daarvoor verder persoonsgegevens vermeld. Details hierover vindt u in de volgende regelingen.

14.1 Gegevensverwerking voor het afsluiten van contracten

(1) Uw persoonsgegevens die u ons tijdens het boekingsproces ter beschikking stelt, zijn vereist om met ons een contract af te sluiten (bv. gegevens over de contractuele partner) resp. wettelijk noodzakelijk (bv. belastingvoorschriften). Het niet ter beschikking stellen van de persoonsgegevens heeft tot gevolg dat het contract met u niet kan worden afgesloten. Bij sommige betalingsprocedures hebben we de vereiste betalingsgegevens nodig om deze aan de door ons belaste betalingsdienstaanbieder door te geven.

Als u bij ons voor het afsluiten van het contract via e-mail, via een contactformulier een aanvraag doet of via een website een reservering uitvoert, verwerken we de via deze weg ontvangen gegevens voor de uitvoering van voorcontractuele maatregelen en beantwoorden we bv. uw vragen over onze diensten of producten.

U kunt vrijwillige een klantaccount aanmaken waardoor we uw gegevens voor latere aankopen kunnen opslaan. Bij het aanmaken van een account onder “Mijn account” worden de door u vermelde gegevens herroepelijk opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u in het klantgedeelte altijd wissen.

De verwerking van uw ingegeven gegevens gebeurt dus met het vervullen van het contract tot doel resp. voor het uitvoeren van voorcontractuele maatregelen volgens art. 6 lid 1 b AVG en voor het vervullen van wettelijke verplichtingen volgens art. 6 Abs. 1 c AVG.

(2) Ontvangers van de volgens dit voorschrift verwerkte persoonsgegevens zijn betalingsdienstaanbieders, verzendingsdienstaanbieders, IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosting) waarmee we overeenkomstige opdrachtverwerkingsovereenkomsten volgens art. 28 AVG gesloten hebben.

(3) De voor de contractafwikkeling vereiste gegevens slaan we op tot afloop van de wettelijke waarborg- en eventueel contractuele garantietermijnen. De volgens het handels- en belastingrecht vereiste gegevens bewaren we gedurende de wettelijk bepaalde periodes, regelmatig tien jaar (vgl. § 257 HGB, § 147 AO). De voor de uitvoering van voorcontractuele maatregelen verwerkte gegevens worden gewist zodra de maatregelen werden uitgevoerd en er merkbaar een contract wordt afgesloten.

14.2 Contactformulieren

(1) Bij vrijwillig gebruik van onze contactformulieren wordt u om vermelding van uw voornaam, naam, uw e-mailadres, eventueel uw telefoonnummer alsook de reden van uw aanvraag/contactopname (bericht) gevraagd. Voor uw aanvraag is het enkel verplicht dat u uw e-mailadres vermeldt. De gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw aanvraag verzameld en opgeslagen.

(2) Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de door u uitdrukkelijk gegeven toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG alsook ons terechte belang volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG in het beantwoorden van uw aanvraag over onze diensten resp. aanbiedingen en het bewijs van een mogelijk misbruik van het hiervoor gebruikte e-mailadres.

(3) We slaan de door u via het contactformulier vermelde gegevens op tot het doel dat u met uw aanvraag nastreeft, is vervuld. De verdere persoonsgegevens die volgens lid 1 worden opgeslagen, slaan we maximaal een maand na ontvangst van de bevestiging op.

(4) Ontvangers van de volgens dit voorschrift verwerkte gegevens zijn IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters) waarmee we overeenkomstige opdrachtverwerkingsovereenkomsten volgens art. 28 AVG gesloten hebben.

14.3 Nieuwsbrieven

(1) Met uw toestemming en door het vermelden van uw e-mailadres kunt u zich voor onze nieuwsbrief abonneren waarmee we u over onze huidige interessante aanbiedingen informeren. De gepromote goederen resp. diensten zijn in de toestemmingsverklaring benoemd. Voor het verzenden van de nieuwsbrief is het enkel verplicht om uw e-mailadres te vermelden.

(2) Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde Double-Opt-in-procedure. Dat betekent dat we na uw aanmelding een e-mail naar het vermelde e-mailadres sturen waarin we u om bevestiging vragen dat u wilt dat we u nieuwsbrieven sturen. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan we telkens uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw aanmelding bewijzen en ev. mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen onderzoeken. Na uw bevestiging van de bestelling van de nieuwsbrief slaan we de door u vermelde gegevens volgens lid 2 op om u de nieuwsbrief toe te sturen en mogelijk misbruik van uw e-mailadres volgens lid 2 te bewijzen.

(3) Verder voeren we een succesmeting uit doordat aan elke nieuwsbrief een zog. “web-beacon” wordt toegevoegd, d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief door onze server wordt opgeroepen. In het kader van deze oproep worden gegevens over de door u gebruikte browser, de ID van de klik die uitsluitsel geeft over uw e-mailadres en de concrete e-mailing, uw IP-adres of uw DNS-naam en het tijdstip van de oproep verzamelt. Deze informatie wordt voor technische verbeteringen van de diensten aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van de plaatsen van oproep (die met behulp van het IP-adres bepaald kunnen worden) of de tijdstippen van toegang gebruikt. Tot de statistische verzamelingen hoort eveneens de vaststelling of de nieuwsbrieven worden geopend, wanner ze geopend worden en welke links aangeklikt worden. Deze informatie kan om technische redenen wel aan de unieke nieuwsbriefontvangers worden toegewezen. We is echter niet onze bedoeling om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen veeleer om de leesgewoontes van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of verschillende inhoud overeenkomstig de interesses van onze gebruikers te verzenden.

(4) Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de door u uitdrukkelijk gegeven toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG en inzake de volgens lid 2 verwerkte gegevens ons terechte belang volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG in bewijs van mogelijk misbruik van het hiervoor gebruikte e-mailadres.

(5) Uw toestemming tot het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen en de voor de nieuwsbrief uitschrijven. Herroepen kunt u door op de in elke e-mailnieuwsbrief ter beschikking gestelde link te klikken of via e-mail aan newsletter@dortmund-airport.de of door een bericht te sturen naar de in het colofon vermelde contactgegevens.

(6) uw e-mailadres wordt voor het versturen van nieuwsbrieven enkel voor de duur van de gewenste aanmelding opgeslagen. De overige volgens lid 1 opgeslagen gegevens worden door ons na max. een maand na uw aanmelding gewist.

(7) Ontvangers van de volgens dit voorschrift verwerkte gegevens zijn IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters) waarmee we overeenkomstige opdrachtverwerkingsovereenkomsten volgens art. 28 AVG gesloten hebben.

14.4 Registratie en gebruik van onze portalen DTMinside en DTMaviation Club

(1) De betreffende persoon heeft de mogelijkheid om zich op de internetpagina van Flughafen Dortmund GmbH door het vermelden van persoonsgegevens en bevestiging van de hiervoor voorziene gebruikersvoorwaarden voor bepaalde portalen zoals DTMinside of DTMaviation Club te registreren. Welke persoonsgegevens daarbij naar Flughafen Dortmund GmbH gestuurd worden, wordt bepaald door het invoerscherm dat voor de registratie wordt gebruikt.

(2) De registratie van de betroffen persoon door vrijwillige vermelding van persoonsgegevens dient Flughafen Dortmund GmbH ertoe om het betreffende bedrijf inhoud of diensten aan te bieden die door de aard van zaak enkel aan geregistreerde gebruikers aangeboden kunnen orden en dient dus voor het uitvoeren van voorcontractuele maatregelen volgens art. 6 lid 1 lit. b AVG resp. ons terechte belang volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG. Geregistreerde personen hebben de mogelijkheid om de bij de registrering vermelde persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit het gegevensbestand van de voor de verwerking verantwoordelijken te laten wissen.

(3) Door de registratie op onze internetpagina wordt voorts het door de Internet-Service-Provider (ISP) van de betreffende persoon toegekende IP-adres, de datum alsook het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens gebeurt op basis van ons terechte belang volgens art. 6 lid 1 lit f. AVG, aangezien enkel zo het misbruik van onze diensten voorkomen kan worden en deze gegevens indien nodig mogelijk maken om begane strafbare feiten te onderzoeken. In zoverre is het opslaan van deze gegevens voor ons ter beveiliging noodzakelijk. Deze gegevens slaan we maximaal een maand na de registratie op.

(4) Ontvangers van de volgens dit voorschrift verwerkte persoonsgegevens zijn IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters) waarmee we een overeenkomstige verwerkingsovereenkomst volgens art. 28 AVG gesloten hebben.

(5) Flughafen Dortmund GmbH geeft elke betreffende persoon te allen tijde op aanvraag inlichtingen over de persoonsgegevens die over u opgeslagen werden. Verder corrigeert of wist Flughafen Dortmund GmbH persoonsgegevens op aanvraag of aanwijzing van de betreffende persoon voor zover daar geen wettelijke bewaringsplichten tegenover staan. Een in deze privacyverklaring bij naam benoemde privacyverantwoordelijke en alle medewerkers van Flughafen Dortmund GmbH staan de betroffen persoon in dit verband als contactpersoon ter beschikking.

15. Social-Plugins

Op onze website worden geen „Social Plugins“ gebruikt. We stellen enkel links naar de volgende “Social Media-diensten” ter beschikking:

Facebook

Dienstaanbieder: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS

Welke gegevens hierbij worden geregistreerd en hoe deze gebruikt worden, vindt u in de privacybepalingen van Facebook www.facebook.com/help Mogelijkheden ter bescherming van uw privacy binnen Facebook vindt u op: www.facebook.com/policy.

YouTube

Dienstaanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Welke gegevens geregistreerd worden en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de privacybepalingen van Google: https://www.google.com/privacy Instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u hier: https://www.google.com/dashboard. 

Twitter

Dienstaanbieder: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS

Welke gegevens geregistreerd worden en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de privacybepalingen van Twitter: https://www.twitter.com/privacy Mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u hier: https://www.twitter.com/settings.

Xing

Dienstaanbieder: XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Welke gegevens geregistreerd worden en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de privacybepalingen die via https://www.xing.com/privacy opgeroepen kunnen worden en geven uitsluitsel over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door Xing. Verder heeft Xing op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection privacybepalingen voor de XING-Share-Button gepubliceerd.

Instagram

Dienstaanbieder: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 9402, VS

Welke gegevens hierbij worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de privacybepalingen van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

16. Veiligheidsmaatregelen

We treffen organisatorisch, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de stand der techniek om te garanderen dat de privacybepalingen in acht worden genomen en om daarmee de door ons verwerkte gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of tegen toegang van niet-geautoriseerde personen te beschermen.

Tot de veiligheidsmaatregelen behoort vooral het versleuteld versturen van gegevens tussen uw browser en onze server./

C. Bijzondere verklaring over het gebruik van optische bewakingsinrichtingen (videogebruik) op Dortmund Airport

De bovenstaande algemene bepalingen ter bescherming van de privacy worden hieronder in verband met het gebruik van videobeelden in onze faciliteiten aangevuld en verklaard.

De video-installaties worden door Flughafen Dortmund GmbH en de in de faciliteiten van de luchthaven actieve instanties gebruikt. Flughafen Dortmund GmbH is enkel verantwoordelijk voor het zelf gebruikte deel van de videogegevens.

1.1 Verzameling en gebruik
Doelen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden:

 • ter bescherming tegen geweld tegenover klanten, passagiers en werknemers,
 • ter bescherming tegen geweld tegenover onze faciliteiten en installaties,
 • ter verbetering van de strafrechtelijke vervolging door het verzekeren van bewijs bij vandalisme, beschadiging van goederen, diefstal en over strafbare handelingen,
 • ter garantie van de technische gast-/passagiersveiligheid,
 • ter uitvoering van vorderingen tot schadevergoeding.

1.2 Rechtsgronden voor de verwerking
De verwerking en het gebruik is voor de uitvoering van de vermelde doelen vereist en gebeurt op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG en § 4 BDSG 2018.

1.3 Respecteren van terechte belangen
Terechte belangen van de verantwoordelijke zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG zijn:

 • Waarneming van de onschendbaarheid
 • Preventieve strafrechtelijke vervolging

1.4 Ontvangers van de persoonsgegevens

Vrijgave van de gegevens gebeurt enkel op vraag van strafvervolgingsinstanties (politie, openbaar ministerie en gerecht).

1.5 Opslagduur
De duur van de opslag bedraagt 14 dagen.

1.6 Waarneming van de rechten van de betroffen persoon
De videogegevens van onze video-installaties bevatten persoonsgegevens die we zelf echter niet kunnen toewijzen. Houd er rekening mee dat elke toegang tot deze gegevens een ingreep in de persoonlijkheidsrechten van de afgebeelde personen vormt. Om hier rechten op inlichting, op beperking van de verwerking of gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, is een rechterlijk bevel vereist dat ons toegang tot deze gegevens voor deze doeleinden verleent. Het recht op wissen van gegevens realiseren we in het kader van de opslagbegrenzing. Het corrigeren van videogegevens is niet mogelijk.