Begin van de pagina
Service-gebied
Servicemenu
Hoofdinhoudsgebied

Privacyverklaring

Opmerkingen over de omgang met persoonlijke gegevens

We zijn verheugd met uw interesse in ons internetaanbod en onze overige digitale kanalen. Met deze privacyverklaring willen we u onder andere over de aard, omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikt en verwerkte persoonsgegevens informeren.

Het onderstaande inhoudsoverzicht moet het voor u mogelijk maken om ze eenvoudig en snel mogelijk onze privacyverklaring in te kijken.

Inhoudsoverzicht

A. Algemene bepalingen bij de verwerking van gegevens


1. Voorwerp van deze privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een groot en heel belangrijk thema. Hieronder willen we u daarom uitvoerig informeren welke gegevens bij uw bezoek aan ons internetaanbod en het gebruik van onze aanbiedingen verzameld worden en hoe deze door ons vervolgens verwerkt of gebruikt worden. Verder informeren we u ook over de begeleidende beschermingsmaatregelen die we in technisch en organisatorisch opzicht getroffen hebben.

De verwerking van persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betreffende persoon wordt steeds in overeenstemming met de geldende privacybepalingen uitgevoerd. Met deze privacyverklaring willen we u onder andere over de aard, omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikt en verwerkte persoonsgegevens informeren en in hoeverre u door de verwerking van gegevens wordt getroffen.

Hoewel we als de voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijken talrijke technische en organisatorische maatregelen hebben omgezet, kan gegevensoverdracht via het internet veiligheidslekken vertonen. Een absolute bescherming kan ook niet worden gegarandeerd. We vragen hiermee bij het gebruik van ons internetaanbod rekening te houden.

2. Begripsbepalingen

In deze privacyverklaring worden begrippen gebruikt die door de wetgever in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hiernavolgend AVG) werden vastgelegd. De AVG kunt u via de volgende link oproepen:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL (PDF)

Het doel van onze privacyverklaring is u op een eenvoudige en verstaanbare wijze informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op onze internetpagina. 

3. Naam en adres van de verantwoordelijken voor de verwerking

Verantwoordelijke zoals bedoeld in het privacyrecht is:

Flughafen Dortmund GmbH
Flughafenring 11
44319 Dortmund
Duitsland

Postbus 13 02 61
44312 Dortmund

Telefax: +49.231.9213-125

4. Contactgegevens van de privacyverantwoordelijke

Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)
Privacyverantwoordelijke
Deggingstraße 40
44141 Dortmund
Duitsland
E-Mail: datenschutz@dortmund-airport.de

5. Wissen en blokkeren van persoonsgegevens/opslagduur

Voor zover er geen afwijkingen bij de verwerking van de persoonsgegevens in hoofdstuk B. van deze privacyverklaring worden geregeld, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer vereist zijn voor het doel en tegenover het wissen geen wettelijke bewaringsverplichtingen staan. Zover de gegevens van de betreffende personen niet gewist worden omdat ze voor andere en wettelijk toegelaten doelen vereist zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doelen verwerkt. Dat geldt bijv. voor gegevens van de betreffende persoon die om handels- of belastingrechtelijke redenen bewaard moeten worden.

Volgens de wettelijke bepalingen duurt de bewaring zes jaar volgens § 257 segment 1 WvK (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarafsluitingen, handelsbrieven, boekingsbewijzen, enz.) alsook tien jaar volgens § 147 segment 1 BES (boeken, optekeningen, voorraadberichten, boekingsbewijzen, toestandsmeldingen, boekingsbewijzen, handels- en commerciële brieven, enz.).

6. Rechten van de betroffen persoon

6.1 Recht op bevestiging

Elke betreffende persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegestane recht van de voor de verwerking verantwoordelijken te verlangen of de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betreffende persoon van dit bevestigingsrecht gebruik wenst te maken, kan hij zich hiertoe te allen tijde tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken wenden.

6.2 Recht op informatie

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om te allen tijde van de voor de verwerking verantwoordelijken gratis informatie over de over zijn persoon opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te ontvangen. Verder heeft de betreffende persoon recht op inlichtingen over de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvanger of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of nog bekend gemaakt worden, vooral bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
 • indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen,
  of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
 • het bestaan van een recht op correctie of wissen van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op verzet tegen deze verwerking
 • het bestaan van een klaagrecht bij een toezichtsorgaan
 • als de persoonsgegevens niet bij de betreffende persoon werden verzameld:
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering overeenkomstig art. 22 segment 1 en 4 AVG en - tenminste in deze gevallen - duidelijke informatie over de betrokken logica alsook de draagwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betreffende personen.

Verder heeft de betreffende persoon recht op inlichtingen of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden overhandigd. Voor zover dit het geval is, heeft de betreffende persoon overigens recht op inlichtingen over de geschikte garanties in verband met de overhandiging.

Als een betreffende persoon van dit inlichtingenrecht gebruik wenst te maken, kan hij zich hiertoe te allen tijde tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken wenden.

6.3 Recht op correctie

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om de onmiddellijke correctie van hem betreffende, onjuiste persoonsgegevens te verlangen. Verder heeft de betreffende persoon het recht om, met inachtneming van de doeleinde van de verwerking, vervollediging van onvolledige persoonsgegevens met een aanvullende verklaring te verlangen.

Als een betreffende persoon van dit correctierecht gebruik wenst te maken, kan hij zich hiertoe te allen tijde tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken wenden.

6.4 Recht op wissen

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist indien één van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist is:

 • De persoonsgegevens werden voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor ze niet meer nodig zijn.
 • De betreffende persoon herroept zijn toestemming waarop de verwerking volgens art. 6 segment 1 lid a AVG of art. 9 segment 2 a AVG steunde en er ontbreekt een andere juridische grond voor de verwerking.
 • De betreffende persoon maakt volgens art. 21 segment 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire, terechte redenen voor de verwerking of de betreffende persoon maakt volgens art. 21 segment 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is voor het vervullen van een wettelijke verplichting volgens het unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, vereist.
 • De persoonsgegevens werden in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 segment 1 AVG verzameld.

Voor zover één van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betreffende persoon het wissen van persoonsgegevens die bij Flugfahen Dortmund GmbH opgeslagen zijn, wil aanvragen, kan hij zich hiertoe te allen tijde wenden tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken. De privacyverantwoordelijke van Flughafen Dortmund GmbH of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat de vraag om gegevens te wissen onmiddellijk wordt nagekomen.

Werden de persoonsgegevens door Flughafen Dortmund GmbH openbaar gemaakt en is ons bedrijf als verantwoordelijk volgens art. 17 segment 1 AVG verplicht tot het wissen van persoonsgegevens, dan treft Flughafen Dortmund GmbH met inachtneming van de beschikbare technologie en aan de implementeringskosten aangepaste maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, op de hoogte te brengen dat de betreffende persoon van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens heeft verlangd voor zover de verwerking niet vereist is. De privacyverantwoordelijke van Flughafen Dortmund GmbH of een andere medewerker zal in dat geval het nodige ondernemen.

6.5 Recht op beperking van de verwerking

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen als één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • - De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betroffen persoon bestreden en wel voor een duur die het voor de verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betreffende persoon weigert het wissen van de persoonsgegevens en verlangt in de plaats daarvan beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens voor de doelen van de verwerking niet langer nodig, de betreffende persoon heeft ze echter nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.
 • De betreffende persoon heeft bezwaar tegen de verwerking volgens art. 21 segment 1 AVG aangetekend en het staat nog niet vast of de terechte redenen van de verantwoordelijken tegenover de redenen van de betreffende persoon zwaarder doorwegen.

Voor zover één van de bovenstaande gevallen van toepassing is en een betreffende persoon het beperken van persoonsgegevens die bij Flugfahen Dortmund GmbH opgeslagen zijn, wil aanvragen, kan hij zich hiervoor te allen tijde wenden tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken. De privacyverantwoordelijke van Flughafen Dortmund GmbH of een andere medewerker zal in dat geval de beperking van de verwerking ondernemen.

6.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens die door de betreffende persoon ter beschikking werden gesteld aan een verantwoordelijke, in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat te ontvangen. De betreffende persoon heeft bovendien het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking werden gesteld, te overhandigen voor zover de verwerking op de toestemming volgens art. 6 segment 1 lid a AVG of art. 9 segment 2 lid a AVG of een contract volgens art. 6 segment 1 lid b AVG steunt en de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures verloopt, voor zover de verwerking niet voor de waarneming van een opdracht vereist is die van openbaar belang is of in uitoefening van de openbare macht wordt uitgevoerd die aan de verantwoordelijke werd opgedragen.

Verder heeft de betreffende persoon bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 segment 1 AVG het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegeven direct van een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden overhandigd, voor zover dit technisch uitvoerbaar is en voor zover hierdoor niet de rechten en vrijheden van andere personen beïnvloed worden.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden kan de betreffende persoon zich te allen tijde wenden tot de door Flughafen Dortmund GmbH aangestelde privacyverantwoordelijke of een andere medewerker.

6.7 Recht op bezwaar

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om uit redenen die ontstaat uit zijn bijzondere situatie, te allen tijde tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die op basis van art. 6 segment 1 lid e of f AVG wordt uitgevoerd, bezwaar aan te tekenen. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen steunende profiling.

Flughafen Dortmund GmbH verwerkt de persoonsgegevens in het geval van bezwaar niet meer, tenzij we dwingende, te verdedigen redenen voor de verwerking bewijzen die de belangen, rechten en vrijheden van de betreffende persoon overstijgen of de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Als Flughafen Dortmund GmbH persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betreffende persoon het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens met dergelijke reclame als doel. Dit geldt ook voor profiling, voor zover het te maken heeft met dergelijke directe reclame. Als de betreffende persoon tegenover Flughafen Dortmund GmbH bezwaar aantekent tegen de verwerking voor directe reclame, zal Flughafen Dortmund GmbH de persoonsgegevens niet meer met dit doel verwerken.

Bovendien heeft de betreffende persoon het recht om redenen die ontstaan uit zijn bijzondere situatie, tegen de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens die bij Flughafen Dortmund GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens art. 89 segment 1 AVG worden verzameld, bezwaar aan te tekenen, tenzij een dergelijke verwerking voor het vervullen van een opdracht van openbaar belang vereist is.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen kan de betreffende persoon zich direct tot de privacyverantwoordelijke van Flughafen Dortmund GmbH of een andere medewerker wenden. De betreffende persoon heeft bovendien de vrijheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, zijn recht op bezwaar via geautomatiseerde processen uit te oefenen, waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

6.8 Geautomatiseerde beslissingen in aparte gevallen inclusief profiling

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever toegestane recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking - inclusief event. profiling - rustende beslissing te worden onderworpen die tegenover hem een juridisch effect ontplooit of hem op een gelijkaardige wijze aanzienlijk beïnvloedt, voor zover de beslissing

 • niet voor het afsluiten of het vervullen van een overeenkomst tussen de betreffende persoon en de verantwoordelijke vereist is, of
 • op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen ter garantie van de rechten en vrijheden alsook de terechte belangen van de betreffende persoon bevatten of
 • met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon wordt genomen.

Als de beslissing om een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon te sluiten of uit te voeren noodzakelijk is of met de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon genomen, treft Flughafen Dortmund GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsook de terechte belangen van de betreffende persoon te garanderen, waartoe ten minste het recht op ingrijpen van een persoon uit naam van de verantwoordelijke, op uitbrengen van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing hoort.

Als de betreffende persoon gebruik wenst te maken van rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij zich hiertoe te allen tijde tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken wenden.

6.9 Recht op herroeping van een privacytoestemming

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om een toestemming tot verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen.

Als de betreffende persoon van zijn recht op herroeping van een toestemming gebruik wenst te maken, kan hij zich hiertoe te allen tijde tot onze privacyverantwoordelijke of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijken wenden.

Elke betreffende persoon kan zich te allen tijde voor alle vragen en verzoeken inzake privacy direct tot onze privacyverantwoordelijke wenden.

6.10 Klaagrecht tegenover een privacytoezichtinstantie

Elke door de verwerking van persoonsgegevens getroffen persoon heeft het recht om bij een privacytoezichtinstantie over de verwerking van zijn persoonsgegevens door ons klacht in te dienen. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor ons hoofdkantoor is:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie NRW
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Telefoon: +49.211.38424-0
Telefax: +49.211.38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

7. Rechtsgrond van de verwerking

Zover bij de beschrijving van de betreffende gegevensverwerkingsprocedure in het onderstaande hoofdstuk B. van deze privacyverklaring niet anders wordt aangegeven, gelden de volgende regels.

Art. 6 segment 1 a AVG dient voor Flughafen Dortmund GmbH als rechtsgrond voor verwerkingsprocedures waarbij een toestemming voor een bepaald verwerkingsdoeleinde moet worden verkregen.

Als de verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een contract, waarbij de betreffende persoon de contractuele partij is, vereist is, steunt de verwerking op art. 6 segment 1 b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen vereist zijn, bijvoorbeeld in gevallen van aanvragen voor onze diensten en producten.

Als Flughafen Dortmund GmbH onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist wordt, is de verwerking gebaseerd op art. 6 Abs. 1 c AVG.

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist worden om levensbelangrijke belangen van de betreffende persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. In dit geval rust de verwerking op art. 6 segment 1 d AVG.

Tenslotte kunnen verwerkingsprocedure op art. 6 segment 1 f AVG rusten. Op deze rechtsgrond zijn verwerkingsprocedures gebaseerd die door geen van de voornoemde rechtsgronden worden gedekt, als de verwerking ter garantie van een terecht belang van Flughafen Dortmund GmbH of een derde vereist is, voor zover de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betreffende persoon niet zwaarder doorwegen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn voor ons vooral toegestaan omdat ze door de Europese wetgever in het bijzonder werden vermeld (vgl. overweging 47 zin 2 AVG).

8. Respecteren van terechte belangen

Tenzij anders aangegeven in de beschrijving van het desbetreffende gegevensverwerkingsproces in hoofdstuk B. van deze privacyverklaring en is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op art. 6 segment 1 f AVG, bestaat ons legitieme belang erin om onze zakelijke activiteiten en het bijbehorende economische belang uit te voeren.

9. Gegevensbescherming bij gebruik van onze contactgegevens

Voor zover u de op onze website vermelde contactgegevens (zoals ons e-mailadres of faxnummer) voor contactopname met ons gebruikt, worden de door u daarbij vermelde persoonsgegevens enkel voor het doel gebruikt dat met de contactopname wordt nagestreefd.

Voor zover de reden van uw contactopname bestaat uit de interesse voor onze diensten resp. producten resp. uit het vervullen van een met ons bestaand contract, is de rechtsgrond art. 6 segment 1 lid b AVG. In alle andere gevallen van contactopname hebben we een terecht belang volgens art. 6 segment 1 lid f AVG voor de gegevensverwerking op basis van de door u opgestarte communicatie.

De voor de contractafwikkeling vereiste gegevens slaan we op tot afloop van de wettelijke waarborg- en eventueel contractuele garantietermijnen. De volgens het handels- en belastingrecht vereiste gegevens bewaren we gedurende de wettelijk bepaalde periodes, regelmatig tien jaar (cfr. § 257 WvK, § 147 BES). De voor de uitvoering van precontractuele maatregelen verwerkte gegevens worden gewist zodra de maatregelen werden uitgevoerd en er merkbaar een contract wordt afgesloten.

De door ons op basis van een terecht belang opgeslagen persoonsgegevens worden opgeslagen tot het doel dat met de contactopname werd nagestreefd, is bereikt. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking die op basis van art. 6 segment 1 f AVG wordt uitgevoerd en niet dient voor directe reclame om redenen die ontstaan uit uw bijzondere situatie. In het geval van directe reclame kunt u daarentegen te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar aantekenen.

Ontvangers van de volgens dit voorschrift verwerkte persoonsgegevens zijn IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters), waarmee we volgens art. 28 AVG een overeenkomstige gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten.

10. Gegevensbescherming bij sollicitaties en bij sollicitatieprocedures

We verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten ter uitvoering van de sollicitatieprocedure en daarmee op basis van een precontractuele maatregel in de zin van art. 6 segment 1 lid b AVG resp. ons terechte belang volgens art. 6 segment 1 lid f AVG in het aanstellen van medewerkers.

De verwerking kan ook via elektronische weg worden uitgevoerd, bijv. als een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten via elektronisch weg, bijvoorbeeld via e-mail of via ons contactformulier, aan ons overhandigd. Als we met een sollicitant een arbeidscontract afsluiten, worden de overhandigde gegevens voor het afwikkelen van de tewerkstellingsverhouding met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Als door de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidscontract met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de bekendmaking van de annuleringsbeslissing automatisch gewist voor zover er tegenover het wissen geen overige terechte belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke staan. Een overig terecht belang in dit opzicht is bovendien een bewijsplicht in een procedure volgens de algemene wet op gelijke behandeling (AGWB).

Op basis van de gedigitaliseerde registratie van de ontvangen sollicitaties zijn ontvangers van de verwerkte persoonsgegevens onze IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters) met wie we overeenkomstige opdrachtverwerking zoals bedoeld in art. 28 AVG gesloten hebben.

11. Overdracht aan derde landen

Gegevensoverdracht naar landen waar geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat ("derde landen", d.w.z. staten buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte), ontstaan in het kader van het beheer, de ontwikkeling en de exploitatie van IT-systemen en alleen voor zover de overdracht in beginsel toelaatbaar is en de bijzondere voorwaarden voor een overdracht naar een derde land bestaan, met name de zogenaamde gegevensimporteur garandeert een passend niveau van gegevensbescherming overeenkomstig de modelcontractbepalingen van de EU voor de overdracht van persoonlijke gegevens aan gegevensverwerkers in derde landen.

12. Wijzigingen van deze privacybepalingen

Flughafen Dortmund GmbH behoudt zich het recht voor om deze privacybepalingen te allen tijde met effect voor de toekomst te wijzigen. Een actuele versie is op de website beschikbaar. Bezoek de website regelmatig en informeer u over de geldende privacybepalingen.

B. Bijzondere bepalingen voor de verwerking van gegevens op onze internetpagina


1. Verzameling en gebruik van uw gegevens

De omvang en aard van de verzameling en het gebruik van uw gegevens hangt ervan af of u ons internetaanbod enkel voor het oproepen van informatie bezoekt of gebruik maakt van door ons aangeboden diensten, zoals het bestellen van een nieuwsbrief of het boeken van een parkeerplaats, en u zich eventueel registreert.

2. Informatief gebruik en verzamelde gegevens

(1) Bij zuiver informatief gebruik van de website, dus als u bijv. geen boeking via onze website doet of ons op een andere manier gegevens overhandigt, verzamelen we enkel de persoonsgegevens die uw browser naar onze servers stuurt. Als u onze website wil bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die voor ons technisch vereist zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond is art. 6 segment 1 S. 1 lid f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgedragen gegevenshoeveelheid
 • Website die de aanvraag heeft gedaan
 • Browser
 • Besturingssysteem en het platform ervan
 • Taal en versie van de browsersoftware.

(2) De volgens segment 1 van dit voorschrift verwerkte gegeven worden voor de aangegeven doelstellingen voor de duur van max. 30 dagen opgeslagen en daarna gewist.

3. Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Bovenop de hierboven vermelde gegevens worden cookies en vergelijkbare technologieën (bijv. pixeltags, webbakens) op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Hieronder worden deze cookies en vergelijkbare technologieën "cookies" genoemd. Cookies zijn kleine bestanden die meestal uit letters en cijfers bestaan. Deze bestanden worden op uw computer, tablet, telefoon of vergelijkbaar apparaat geplaatst wanneer u het apparaat gebruikt om een website te bezoeken.

Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijk en effectiever te maken. De cookies die op onze website worden gebruikt, kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën: technisch noodzakelijke cookies (cijfer 3.1), functionele cookies (cijfer 3.2) en cookies voor marketing- en analysedoeleinden (cijfer 3.3) en advertentiecookies (cijfer 3.4). U hebt hierna de mogelijkheid om zelf te bepalen of u het gebruik van cookies voor de gespecificeerde doeleinden wilt toestaan of niet. U kunt uw instellingen op elk moment wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van bepaalde soorten cookies het gebruik van onze website kan belemmeren.

3.1. Technisch vereiste cookies

(1) Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies dient, om de goede en veilige werking van onze website en haar functionaliteiten te garanderen. Deze cookies zijn bijvoorbeeld ingesteld om basisfuncties van de website mogelijk te maken, om de instelling van uw gegevensbeschermingsvoorkeuren op te slaan, om veilige authenticatie ter beschikking te stellen waarmee u kunt inloggen op uw gebruikersaccount, die overeenkomen met de technische vereisten van uw eindapparaat, en om het invullen van formulieren mogelijk te maken.

2) Gegevensverwerking met behulp van technisch noodzakelijke cookies vindt plaats ofwel op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met art. 6 segment 1 lid f AVG van de functionaliteit van onze website. Of het gebruik is gebaseerd op art. 6 segment 1 lid c), om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen en te beheren, zoals het geval is wanneer gebruikers cookies plaatsen.

De gebruikersgegevens die worden verzameld via technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

(3) De technisch noodzakelijke cookies worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten.

(4) Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, deactiveer dan de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van onze website. U kunt ook permanent opgeslagen cookies op elk moment via uw browser verwijderen.

(5) Ontvangers van de volgens bovenstaande segmenten verwerkte gegevens zijn IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters) waarmee we overeenkomstige opdrachtverwerkingsovereenkomsten volgens art. 28 AVG gesloten hebben.

3.1.1 Usercentrics

3.1.2 Amazon Web Services

3.1.3 Cloudflare

3.2 Functionele Cookies

(1) Op deze website worden zogenaamde functionele cookies gebruikt. Deze stellen ons in staat om u bepaalde informatie te verstrekken (zoals kaartsecties om naar de luchthaven te komen of video's over onze diensten), waarbij we gebruik maken van diensten van derden.

(2) De gegevensverwerking met behulp van functionele cookies vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 segment 1 lid a AVG. In de cookie-instellingen van onze website hebt u de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van functionele cookies afzonderlijk of in het algemeen te verlenen en deze op elk moment voor de toekomst in te trekken. Als u bepaalde cookies of cookies in het algemeen niet wilt gebruiken, kunt u in plaats daarvan voorkomen dat ze op uw eindapparaat worden opgeslagen door de juiste instellingen op uw eindapparaat en/of internetbrowser op te geven. U kunt in uw internetbrowserinstellingen kiezen voor "geen cookies accepteren". De procedures voor het beheren en verwijderen van cookies in de instellingen van uw internetbrowser vindt u in de helpfunctie die hiervoor in uw internetbrowser is voorzien. Bovendien kunt u alle cookies deactiveren met behulp van gratis add-ons voor internetbrowsers.

(3) U kunt op elk moment opgeslagen cookies verwijderen in de systeeminstellingen van uw eindapparaat en/of internetbrowser. U kunt ook de "Do-Not-Track-functie" op uw eindapparaat activeren. Als deze functie is geactiveerd, laat uw eindapparaat de desbetreffende dienst weten dat u er niet langer door wilt worden geregistreerd.

(4) Ontvangers van de volgens bovenstaande segmenten verwerkte gegevens zijn IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters) en de respectievelijke dienstverlener waarmee we overeenkomstige opdrachtverwerkingsovereenkomsten volgens art. 28 AVG gesloten hebben.

(5) Houd er rekening mee dat de functionaliteit en het scala aan functies van onze website mogelijk beperkt zijn overeenkomstig uw cookie-instellingen. Informatie over de gebruikte diensten die functionele cookies gebruiken en andere mogelijkheden om ze uit te schakelen, vindt u in de volgende informatie.

3.2.1 Google Maps

3.2.2 YouTube-Video's

3.2.3 Issuu Online-Publicaties

3.2.4 LamaPoll Enquêtetool

3.2.5 1000eyes streamingdienst

Beschreibung des Services

Dies ist ein Streaming-Dienst zur Darstellung der Webcams.

Verarbeitendes Unternehmen

1000eyes GmbH

Uhlandstr. 165, 10719 Berlin

Datenschutzbeauftragter

Nachfolgend finden Sie die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten des verarbeitenden Unternehmens.

info@1000eyes.de

Zweck der Daten

Dies ist die Rechtsgrundlage, die durch die DSGVO für alle Verarbeitungszwecke vorgeschrieben wird. Gemeinsame Rechtsgrundlagen sind Art. 1 (6) (a) DSGVO, wenn ein Nutzer seine Einwilligung erteilt hat und Art. 1 (6) (f), wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Erbringung des Services wesentlich ist.

 • Video-Stream anzeigen

Gesammelte Daten

Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.

 • IP-Adresse

Rechtliche Grundlage

Im Folgenden wird die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten genannt.

 • Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO

Ort der Verarbeitung

Dies ist der primäre Ort, an dem die gesammelten Daten verarbeitet werden. Werden die Daten auch in anderen Ländern verarbeitet, werden Sie gesondert informiert.

Deutschland

Aufbewahrungsdauer

Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, in der die gesammelten Daten für die Verarbeitung gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.

Daten werden gelöscht, sobald sie für die Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.

Datenempfänger

Im Folgenden werden die Empfänger der erhobenen Daten aufgelistet.

 • 1000eyes GmbH

Klicken Sie hier, um die Datenschutzerklärung des Datenverarbeiters zu lesen.

https://www.1000eyes.de/videoueberwachung/vue/privacypolicy.jsp

3.3  Cookies voor marketingdoeleinden en om bereik en prestaties te analyseren

(1) Cookies voor marketingdoeleinden (ook wel "marketingcookies" genoemd) worden gebruikt zodat we u op interesses gebaseerde inhoud en commerciële advertenties met betrekking tot onze aanbiedingen kunnen leveren en om meer gedetailleerde rapporten over campagnediensten te ontvangen. Deze cookies zijn gedeeltelijk afkomstig van externe leveranciers, d.w.z. geselecteerde partners voor marketing en sociale media. Ze ontvangen daarom informatie over uw gebruik van onze website en kunnen deze informatie combineren met andere gegevens die ze mogelijk elders van u hebben ontvangen.

Cookies om het bereik en de prestaties te analyseren (ook wel "analyse-cookies" genoemd) zijn bedoeld om een evaluatie van het gebruik van onze website mogelijk te maken. Sommige van deze cookies worden door externe leveranciers geplaatst. Door dergelijke cookies te gebruiken, kunnen we bijv. de bezoeken aan onze website tellen en volgen welke andere websites zijn doorgestuurd naar onze website. We kunnen zo bijv. ontdekken welke delen van onze website bijzonder vaak worden bezocht en op welke manier u zich onze website beweegt. Dit stelt ons in staat om de algehele prestaties van onze website te bepalen, deze te verbeteren en de inhoud te optimaliseren.

(2) De gegevensverwerking met behulp van marketing- en analyse-cookies vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 segment 1 lid a AVG. In de cookie-instellingen van onze website hebt u de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van functionele cookies afzonderlijk of in het algemeen te verlenen en deze op elk moment voor de toekomst in te trekken. Als u bepaalde cookies of cookies in het algemeen niet wilt gebruiken, kunt u in plaats daarvan voorkomen dat ze op uw eindapparaat worden opgeslagen door de juiste instellingen op uw eindapparaat en/of internetbrowser op te geven. U kunt in uw internetbrowserinstellingen kiezen voor "geen cookies accepteren". De procedures voor het beheren en verwijderen van cookies in de instellingen van uw internetbrowser vindt u in de helpfunctie die hiervoor in uw internetbrowser is voorzien. Bovendien kunt u alle cookies deactiveren met behulp van gratis add-ons voor internetbrowsers.

(3) U kunt op elk moment opgeslagen cookies verwijderen in de systeeminstellingen van uw eindapparaat en/of internetbrowser. U kunt ook de "Do-Not-Track-functie" op uw eindapparaat activeren. Als deze functie is geactiveerd, laat uw eindapparaat de desbetreffende dienst weten dat u er niet langer door wilt worden geregistreerd.

(4) Ontvangers van de volgens bovenstaande segmenten verwerkte gegevens zijn naast de gebruikers van de respectievelijke diensten onze IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters) en de respectievelijke dienstverlener waarmee we overeenkomstige opdrachtverwerkingsovereenkomsten volgens art. 28 AVG gesloten hebben.

(5) Houd er rekening mee dat de functionaliteit en het scala aan functies van onze website mogelijk beperkt zijn overeenkomstig uw cookie-instellingen. Informatie over de gebruikte diensten die functionele cookies gebruiken en andere mogelijkheden om ze uit te schakelen, vindt u in de volgende informatie.

3.3.1 Google Analytics

3.3.2 Google Analytics 4

3.3.3 Google Analytics Audiences

3.3.45 DoubleClick Ad

3.3.5 Microsoft Advertising

3.3.6 Google Ads

3.3.7 Google Tag Manager

3.3.8 Facebook Pixel

3.3.9 Hotjar

3.4 Cookies voor het weergeven van advertenties 

(1) Cookies voor het plaatsen van advertenties (ook wel "advertentiecookies" genoemd) worden gebruikt om op interesses gebaseerde inhoud te integreren met advertentiedoeleinden en commerciële advertenties van derden op onze website. Deze cookies worden meestal gebruikt door derden, d.w.z. door onze geselecteerde partners geplaatst, zoals dit bijv. het geval is bij deelname aan partnerprogramma's. Ze ontvangen daarom informatie over uw gebruik van onze website en kunnen deze informatie combineren met andere gegevens die ze mogelijk elders van u hebben ontvangen.

(2) De gegevensverwerking met behulp van advertentiecookies vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 segment 1 lid a AVG. In de cookie-instellingen van onze website hebt u de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van functionele cookies afzonderlijk of in het algemeen te verlenen en deze op elk moment voor de toekomst in te trekken. Als u bepaalde cookies of cookies in het algemeen niet wilt gebruiken, kunt u in plaats daarvan voorkomen dat ze op uw eindapparaat worden opgeslagen door de juiste instellingen op uw eindapparaat en/of internetbrowser op te geven. U kunt in uw internetbrowserinstellingen kiezen voor "geen cookies accepteren". De procedures voor het beheren en verwijderen van cookies in de instellingen van uw internetbrowser vindt u in de helpfunctie die hiervoor in uw internetbrowser is voorzien. Bovendien kunt u alle cookies deactiveren met behulp van gratis add-ons voor internetbrowsers.

(3) U kunt op elk moment opgeslagen cookies verwijderen in de systeeminstellingen van uw eindapparaat en/of internetbrowser. U kunt ook de "Do-Not-Track-functie" op uw eindapparaat activeren. Als deze functie is geactiveerd, laat uw eindapparaat de desbetreffende dienst weten dat u er niet langer door wilt worden geregistreerd.

(4) Ontvangers van de volgens bovenstaande segmenten verwerkte gegevens zijn naast de gebruikers van de respectievelijke diensten onze IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters) en de respectievelijke dienstverlener waarmee we overeenkomstige opdrachtverwerkingsovereenkomsten volgens art. 28 AVG gesloten hebben.

(5) Houd er rekening mee dat de functionaliteit en het scala aan functies van onze website mogelijk beperkt zijn overeenkomstig uw cookie-instellingen. Informatie over de gebruikte diensten die functionele cookies gebruiken en andere mogelijkheden om ze uit te schakelen, vindt u in de volgende informatie.

3.4.1 AWIN Partnerprogramma

We zetten op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 segment 1 lid a AVG op onze website-componenten van het bedrijf AWIN in. AWIN is een Duits affiliate netwerk en dient als interface tussen dealers (handelaren) en verkooppartners (gelieerde ondernemingen).

Affiliate-marketing is een door internet ondersteunde verkoopvorm die het voor commerciële exploitanten van internetpagina’s, de zogenaamde Merchants of Advertisers, mogelijk maakt, reclame, die meestal via klik- of sale-provisies vergoed wordt, op internetpagina’s van derden, dus bij verkooppartners, die ook Affiliate of Publishers worden genoemd, weer te geven. De merchant stelt via het Affiliate-netwerk een reclamemiddel, dus een reclamebanner of andere geschikte middelen voor internetreclame, ter beschikking dat vervolgens door een affiliate in eigen internetpagina’s wordt geïntegreerd of via overige kanalen zoals Keyword-Advertising of E-mailmarketing gepromoot wordt.

De beheersmaatschappij van AWIN is AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland.

AWIN plaats een cookie op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon. Wat cookies zijn, werd hierboven reeds vermeld. De tracking-cookie van Awin slaat geen persoonsgegevens op. Enkel het identificatienummer van de affiliate wordt opgeslagen, de potentiële klant die naar de partner werd doorgestuurd, alsook het ordeningsnummer van de bezoeker van een internetpagina en het aangeklikte reclamemiddel. Het doel van de opslag van deze gegevens is de afwikkeling van provisiebetalingen tussen een merchant en de affiliate die via het Affiliate-netwerk, AWIN dus, worden afgewikkeld.

De betreffende persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetpagina, zoals hierboven reeds vermeld, te allen tijde met een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daardoor het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat AWIN een cookie op het informatietechnologische systeem van de betreffende persoon plaatst. Bovendien kan een door AWIN reeds geplaatste cookie te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s gewist worden.

De geldende privacybepalingen van AWIN kunnen op https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy worden opgevraagd.

4. Gebruik van aanbiedingen op onze internetpagina

Voor zover u van de op onze website aangeboden diensten zoals boekingen tegen betaling in onze online schop of het bestellen van een nieuwsbrief, gebruik wenst te maken, is het nodig dat u daarvoor verdere persoonsgegevens vermeldt. Details hierover vindt u in de volgende regelingen.

4.1 Gegevensverwerking voor het afsluiten van contracten

(1) Uw persoonlijke gegevens die u ons tijdens het reserveringsproces ter beschikking stelt, zijn vereist om met ons een contract af te sluiten (bijv. gegevens over de contractuele partner) of wettelijk noodzakelijk (bijv. belastingvoorschriften). Het niet ter beschikking stellen van de persoonlijke gegevens heeft tot gevolg dat het contract met u niet kan worden afgesloten. Bij sommige betalingsprocedures hebben we de vereiste betalingsgegevens nodig om deze aan de door ons belaste betalingsdienstaanbieder door te geven.

Deze gegevens omvatten in voorkomend geval de volgende informatie:

 • Aanspreektitel
 • Voornaam
 • Familienaam
 • Adres
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Boekingsnummer voor de toewijzing van online betalingen
 • Totaal bedrag van de bestelling
 • Kredietkaartinformatie
 • Referentie op het PayPal-account

(2) Als u bij ons voor het afsluiten van het contract via e-mail, via een contactformulier een aanvraag doet of via een website een reservering uitvoert, verwerken we de via deze weg ontvangen gegevens voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en beantwoorden we bijv. uw vragen over onze diensten of producten.

(3) U kan vrijwillig een klantaccount aanmaken waardoor we uw gegevens voor latere aankopen kunnen opslaan. Bij het aanmaken van een account onder “Aanmelding” worden de door u vermelde gegevens herroepbaar opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kan u in het klantgedeelte altijd wissen.

(4) De verwerking van uw ingevulde gegevens gebeurt dus met het oog op het vervullen van het contract resp. voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen volgens art. 6 segment 1 lid b AVG en voor het vervullen van wettelijke verplichtingen volgens art. 6 segment 1 lid c AVG.

(5) Ontvangers van de volgens dit voorschrift verwerkte persoonlijke gegevens zijn betalingsdienstaanbieders, verzendingsdienstaanbieders, IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosting) waarmee we overeenkomstige opdrachtverwerkingsovereenkomsten volgens art. 28 AVG gesloten hebben.

(6) De voor de contractafwikkeling vereiste gegevens slaan we op tot afloop van de wettelijke waarborg- en eventueel contractuele garantietermijnen. De volgens het handels- en belastingrecht vereiste gegevens bewaren we gedurende de wettelijk bepaalde periodes, regelmatig tien jaar (cfr. § 257 WvK, § 147 BES). De voor de uitvoering van precontractuele maatregelen verwerkte gegevens worden gewist zodra de maatregelen werden uitgevoerd en er duidelijk geen contract wordt afgesloten.

(7) Indien u kiest voor de betaalmethode " kredietkaart", geven wij uw persoonlijke betaalgegevens en eventuele wijzigingen door aan Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn met het oog op de verkoop en overdracht van onze vorderingen jegens u, die ontstaan in verband met uw boeking via onze online shop.

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van art. 6 segment 1 lid f AVG. Het legitieme belang van onze kant is de uitbesteding van de betalingsverwerking en het debiteurenbeheer. Het legitieme belang van Concardis GmbH bestaat in het verzamelen van de gegevens voor de verwerking van betalingen, voor het debiteurenbeheer, de beoordeling van de toelaatbaarheid van betalingsmethoden en het voorkomen van wanbetalingen.

De verwerking van de persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd door Concardis GmbH als verantwoordelijke instantie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de overdracht van deze gegevens aan Concardis GmbH, maar als gevolg daarvan is het niet meer mogelijk om bestellingen te plaatsen via de onlineshop van Dortmund Airport.

U hebt toegang tot de informatie over gegevensbescherming van Concardis GmbH op https://www.concardis.com/fileadmin/redakteur/Dokumente/Datenschutz/DE_DE_
Datenschutz_Information_DSGVO_fuerKarteninhaber.pdf
en https://www.concardis.com/datenschutz/betroffenenanfrage-dsgvo-karteninhaber.

(8) Wanneer u de betalingsmethode "PayPal" kiest, wordt u doorgestuurd naar de website van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. De persoonlijke gegevens die u invoert en andere informatie die nodig is voor de verwerking van de bestelling worden gecodeerd aan PayPal doorgegeven. De verwerking van de persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd door PayPal als verantwoordelijke instantie.

Voor zover dit voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijk is, kunnen de gegevens ook door PayPal aan derden worden doorgegeven. Om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren, geeft PayPal ook persoonlijke gegevens door aan kredietbureaus zoals SCHUFA. De rechtsgrondslag is art. 6 segment 1 lid f AVG. Het legitieme belang bestaat erin de betalingscapaciteit van de klanten te waarborgen.

U kunt de informatie over gegevensbescherming van PayPal raadplegen op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

4.2 Contactformulieren

(1) Bij vrijwillig gebruik van onze contactformulieren wordt u om vermelding van uw voornaam, naam, uw e-mailadres, eventueel uw telefoonnummer alsook de reden van uw aanvraag/contactopname (bericht) gevraagd. Voor uw aanvraag is het enkel verplicht dat u uw e-mailadres vermeldt. De gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw aanvraag verzameld en opgeslagen.

(2) Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de door u uitdrukkelijk gegeven toestemming volgens art. 6 segment 1 lid a AVG alsook ons terechte belang volgens art. 6 segment 1 lid f AVG in het beantwoorden van uw aanvraag over onze diensten resp. aanbiedingen en het bewijs van een mogelijk misbruik van het hiervoor gebruikte e-mailadres.

(3) We slaan de door u via het contactformulier vermelde gegevens op tot het doel dat u met uw aanvraag nastreeft, is vervuld. De verdere persoonsgegevens die volgens segment 1 worden opgeslagen, slaan we maximaal een maand na ontvangst van de bevestiging op.

(4) Ontvangers van de volgens dit voorschrift verwerkte gegevens zijn IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters) waarmee we overeenkomstige opdrachtverwerkingsovereenkomsten volgens art. 28 AVG gesloten hebben.

4.3 Nieuwsbrieven

(1) Met uw toestemming en door het vermelden van uw e-mailadres kunt u zich voor onze nieuwsbrief abonneren waarmee we u over onze huidige interessante aanbiedingen informeren. De gepromote goederen resp. diensten zijn in de toestemmingsverklaring benoemd. Voor het verzenden van de nieuwsbrief is het enkel verplicht om uw e-mailadres te vermelden.

(2) Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde Double-Opt-in-procedure. Dat betekent dat we na uw aanmelding een e-mail naar het vermelde e-mailadres sturen waarin we u om bevestiging vragen dat u wilt dat we u nieuwsbrieven sturen. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan we telkens uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw aanmelding te bewijzen en eventueel mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen onderzoeken. Na uw bevestiging van de bestelling van de nieuwsbrief slaan we de door u vermelde gegevens volgens segment 2 op om u de nieuwsbrief toe te sturen en mogelijk misbruik van uw e-mailadres volgens segment 2 te bewijzen.

(3) Verder voeren we een succesmeting uit doordat aan elke nieuwsbrief een zog. “web-beacon” wordt toegevoegd, d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief door onze server wordt opgeroepen. In het kader van deze oproep worden gegevens over de door u gebruikte browser, de ID van de klik die uitsluitsel geeft over uw e-mailadres en de concrete e-mailing, uw IP-adres of uw DNS-naam en het tijdstip van de oproep verzamelt. Deze informatie wordt voor technische verbeteringen van de diensten aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van de plaatsen van oproep (die met behulp van het IP-adres bepaald kunnen worden) of de tijdstippen van toegang gebruikt. Tot de statistische verzamelingen hoort eveneens de vaststelling of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze geopend worden en welke links aangeklikt worden. Deze informatie kan om technische redenen wel aan de unieke nieuwsbriefontvangers worden toegewezen. Het is echter niet onze bedoeling om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen veeleer om de leesgewoontes van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of verschillende inhoud overeenkomstig de interesses van onze gebruikers te verzenden.

(4) Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de door u uitdrukkelijk gegeven toestemming volgens art. 6 segment 1 lid a AVG en inzake de volgens segment 2 verwerkte gegevens ons terechte belang volgens art. 6 segment 1 lid f AVG in bewijs van mogelijk misbruik van het hiervoor gebruikte e-mailadres.

(5) Uw toestemming tot het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen en u zo voor de nieuwsbrief uitschrijven. Herroepen kunt u door op de in elke e-mailnieuwsbrief ter beschikking gestelde link te klikken of via e-mail aan newsletter@dortmund-airport.de of door een bericht te sturen naar de in het colofon vermelde contactgegevens.

(6) uw e-mailadres wordt voor het versturen van nieuwsbrieven enkel voor de duur van de gewenste aanmelding opgeslagen. De overige volgens segment 1 opgeslagen gegevens worden door ons na max. een maand na uw aanmelding gewist.

(7) Ontvangers van de volgens dit voorschrift verwerkte gegevens zijn IT-dienstaanbieders (in het bijzonder hosters) waarmee we overeenkomstige opdrachtverwerkingsovereenkomsten volgens art. 28 AVG gesloten hebben.

Wij gebruiken de technische infrastructuur van Amazon Simple Email Service (SES) van de provider Amazon Web Services (AWS), Inc. om onze nieuwsbrieven te versturen. (410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde Staten).

De persoonlijke gegevens die u invoert (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op AWS-servers in Duitsland (Frankfurt) en dus doorgegeven aan Amazon SES. In individuele gevallen kunnen gegevens worden doorgegeven aan derde landen (bijv. de VS). De opslag en verwerking van gegevens op de servers van AWS vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 segment 1 lid a AVG en art. 49 segment 1 lid a AVG).

Ga voor meer informatie over Amazon Simple Email Service (SES) en privacy naar:
https://docs.aws.amazon.com/de_de/ses/latest/dg/data-protection.html
https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_German_2020-08-15.pdf

5. Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en verwerken in dat kader gebruikersgegevens om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's inhouden voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van gebruikers af te dwingen.

Voorts worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken gewoonlijk verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden gewoonlijk cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Voorts kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruiksprofielen, ongeacht de apparatuur die door de gebruikers wordt gebruikt (met name indien de gebruikers lid zijn van de respectievelijke platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectievelijke vormen van verwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij naar de privacyverklaringen en de informatie die door de exploitanten van de respectievelijke netwerken wordt verstrekt.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van rechten van betrokkenen, wijzen wij erop dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen geldend worden gemaakt. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen rechtstreeks passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als u nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Facebookpagina's: Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen (maar niet voor de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers van onze Facebookpagina (zogenaamde "fanpagina"). Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waar zij interactie mee hebben, of de acties die zij ondernemen (zie onder "Dingen die u en anderen doen en verstrekken" in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy), evenals informatie over de apparaten die gebruikers gebruiken (bijv. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookiegegevens; zie onder "Apparaatinformatie" in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy). Zoals uitgelegd in het privacybeleid van Facebook onder "Hoe gebruiken wij deze informatie?", verzamelt en gebruikt Facebook ook informatie om analysediensten, "pagina-inzichten" genaamd, te verstrekken aan beheerders van pagina's om hen inzicht te geven in hoe mensen omgaan met hun pagina's en met de inhoud die daaraan is gekoppeld. Wij hebben met Facebook een speciale overeenkomst gesloten ("Informatie over pagina-inzichten", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin met name wordt geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van de betrokkenen te eerbiedigen (d.w.z. dat gebruikers bijvoorbeeld informatie- of verwijderingsverzoeken rechtstreeks aan Facebook kunnen richten). De rechten van de gebruikers (met name het recht op informatie, verwijdering, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Verdere informatie is te vinden in de "Informatie over pagina-inzichten" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Soorten verwerkte gegevens: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), gegevens over de inhoud (bijv. gegevens die zijn ingevuld op online formulieren), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie, feedback (bijv. verzamelen van feedback via een online formulier), marketing.
 • Rechtsgrondslag: Rechtmatige belangen (art. 6 segment 1 S. 1 lid f AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

6. Social-Plugins

Op onze website worden geen “Social Plugins“ gebruikt. We stellen enkel links naar de volgende “Social Media-diensten” ter beschikking:

Facebook
Dienstaanbieder: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS

Welke gegevens hierbij worden geregistreerd en hoe deze gebruikt worden, vindt u in de privacybepalingen van Facebook www.facebook.com/help Mogelijkheden ter bescherming van uw privacy binnen Facebook vindt u op: https://www.facebook.com/policy.

YouTube
Dienstaanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Welke gegevens geregistreerd worden en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de privacybepalingen van Google: https://www.google.com/privacy instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u hier: https://www.google.com/dashboard.

Twitter
Dienstaanbieder: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS

Welke gegevens geregistreerd worden en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de privacybepalingen van Twitter: www.twitter.com/privacy mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u hier: https://www.twitter.com/settings.

Xing
Dienstaanbieder: XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Welke gegevens geregistreerd worden en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de privacybepalingen die via https://www.xing.com/privacy opgeroepen kunnen worden en geven uitsluitsel over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door Xing. Verder heeft Xing op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection privacybepalingen voor de XING-Share-Button gepubliceerd.

Instagram
Dienstaanbieder: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 9402, VS

Welke gegevens hierbij worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt, vindt u in de privacybepalingen van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

7. Veiligheidsmaatregelen

We treffen organisatorisch, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen overeenkomstig de beste beschikbare technieken om te garanderen dat de privacybepalingen in acht worden genomen en om daarmee de door ons verwerkte gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of tegen toegang van niet-geautoriseerde personen te beschermen.

Tot de veiligheidsmaatregelen behoort vooral het versleuteld versturen van gegevens tussen uw browser en onze server.

C. Bijzondere verklaring over het gebruik van optische bewakingsinrichtingen (videogebruik) op Dortmund Airport

De bovenstaande algemene bepalingen ter bescherming van de privacy worden hieronder in verband met het gebruik van videobeelden in onze faciliteiten aangevuld en verklaard.

De video-installaties worden door Flughafen Dortmund GmbH en de in de faciliteiten van de luchthaven actieve instanties gebruikt. Flughafen Dortmund GmbH is enkel verantwoordelijk voor het zelf gebruikte deel van de videogegevens.

1.1 Verzameling en gebruik
Doelen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden:

 • ter bescherming tegen geweld tegenover klanten, passagiers en werknemers,
 • ter bescherming tegen geweld tegenover onze faciliteiten en installaties,
 • ter verbetering van de strafrechtelijke vervolging door het verzekeren van bewijs bij vandalisme, beschadiging van goederen, diefstal en over strafbare handelingen,
 • ter garantie van de technische gast-/passagiersveiligheid,
 • ter uitvoering van vorderingen tot schadevergoeding.

1.2 Rechtsgronden voor de verwerking
De verwerking en het gebruik is voor de uitvoering van de vermelde doelen vereist en gebeurt op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG en § 4 BDSG 2018.

1.3 Respecteren van terechte belangen
Terechte belangen van de verantwoordelijke zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG zijn:

 • Waarneming van de onschendbaarheid
 • Preventieve strafrechtelijke vervolging

1.4 Ontvangers van de persoonsgegevens
Vrijgave van de gegevens gebeurt enkel op vraag van strafvervolgingsinstanties (politie, openbaar ministerie en gerecht).

1.5 Opslagduur
De duur van de opslag bedraagt 14 dagen.

1.6 Waarneming van de rechten van de betroffen persoon
De videogegevens van onze video-installaties bevatten persoonsgegevens die we zelf echter niet kunnen toewijzen. Houd er rekening mee dat elke toegang tot deze gegevens een ingreep in de persoonlijkheidsrechten van de afgebeelde personen vormt. Om hier rechten op inlichting, op beperking van de verwerking of gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, is een rechterlijk bevel vereist dat ons toegang tot deze gegevens voor deze doeleinden verleent. Het recht op wissen van gegevens realiseren we in het kader van de opslagbegrenzing. Het corrigeren van videogegevens is niet mogelijk.